Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0178(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2019

Συζήτηση :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0325

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.7. Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Bas Eickhout και Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0325)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου