Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2628(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0225/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0327

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.9. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 12 Μαρτίου 2019 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019).
Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 28 Μαρτίου 2019 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 και B8-0229/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0225/2019

(αντικαθιστά τις B8-0225/2019, B8-0227/2019 και B8-0229/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0327)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0226/2019 και B8-0228/2019 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου