Показалец 
Протокол
PDF 299kWORD 80k
Четвъртък, 28 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Извънредна ситуация във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 3.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (внесени предложения за резолюция)
 4.Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) ***I (разискване)
 5.„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта ***I (разискване)
 6.Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие ***I (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  8.1.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I (гласуване)
  8.2.Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)
  8.3.Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения ***I (гласуване)
  8.4.Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I (гласуване)
  8.5.Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) ***I (гласуване)
  8.6.„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта ***I (гласуване)
  8.7.Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие ***I (гласуване)
  8.8.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (гласуване)
  8.9.Извънредна ситуация във Венесуела (гласуване)
  8.10.Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (гласуване)
  8.11.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (гласуване)
  8.12.Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Решения относно някои документи
 16.Внесени документи
 17.Петиции
 18.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 19.График на следващите заседания
 20.Закриване на заседанието
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Извънредна ситуация във Венесуела (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Извънредна ситуация във Венесуела (2019/2628(RSP))

Разискването се състоя на 12 март 2019 г. (точка 19 от протокола от 12.3.2019 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera и Fernando Ruas, от името на групата PPE, относно извънредната ситуация във Венесуела (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo и Francisco Assis, от името на групата S&D, относно извънредната ситуация във Венесуела (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно извънредната ситуация във Венесуела (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, относно извънредната ситуация във Венесуела (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, относно извънредната ситуация във Венесуела (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 28.3.2019 г.


3. Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP))

Разискването се състоя на 25 март 2019 г. (точка 18 от протокола от 25.3.2019 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato и Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Kathleen Van Brempt и Seb Dance, от името на групата S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric и Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton и Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke, от името на групата PPE, относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 28.3.2019 г.


4. Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се John Howarth (докладчик по становището на комисията BUDG), Bogusław Sonik, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Mircea Diaconu, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Monika Smolková.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon и Maria Grapini.

Изказаха се Marianne Thyssen и Silvia Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 28.3.2019 г.


5. „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) №1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Ignazio Corrao (докладчик по становището на комисията DEVE), Jean Arthuis (докладчик по становището на комисията BUDG), Emilian Pavel (докладчик по становището на комисията EMPL), Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Petra Kammerevert, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Момчил Неков, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso и Brando Benifei.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bogdan Andrzej Zdrojewski.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Marianne Thyssen и Milan Zver.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 28.3.2019 г.


6. Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Bas Eickhout и Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout и Sirpa Pietikäinen представиха доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Ivo Belet, от името на групата PPE, Simona Bonafè, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang и Markus Ferber.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig и Maria Grapini.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout и Sirpa Pietikäinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 28.3.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.41 ч. в очакване на времето за гласуване)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


8.1. Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 13 септември 2018 г. (точка 10.7 от протокола от 13.9.2018 г.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0319)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.2. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

Едно първоначално разискване беше проведено на 22 октомври 2018 г. (точка 16 от протокола от 22.10.2018 г.).
Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 23 октомври 2018 г. (точка 7.13 от протокола от 23.10.2018 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0320)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.3. Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0321)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.4. Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0322)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.5. Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0323)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.6. „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) №1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0324)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.7. Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Bas Eickhout и Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0325)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.8. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година [2019/2003(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0326)


8.9. Извънредна ситуация във Венесуела (гласуване)

Разискването се състоя на 12 март 2019 г. (точка 19 от протокола от 12.3.2019 г.).
Предложенията за резолюции са обявени на 28 март 2019 (точка 2 от протокола от 28.3.2019 г.).

Предложения за резолюция B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 и B8-0229/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0225/2019

(за замяна на B8-0225/2019, B8-0227/2019 и B8-0229/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko и Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2019)0327)

(Предложенията за резолюции B8-0226/2019 и B8-0228/2019 отпадат.)


8.10. Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Sophia in 't Veld, от името на комисията LIBE, относно положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0328)


8.11. Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (гласуване)

Разискването се състоя на 25 март 2019 г. (точка 18 от протокола от 25.3.2019 г).
Предложенията за резолюции са обявени на 28 март 2019 г. (точка 3 от протокола от 28.3.2019 г.).

Предложения за резолюция B8-0222/2019, B8-0223/2019 и B8-0224/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0222/2019

Приема се (P8_TA(2019)0329)

(Общото предложение за резолюция RC-B8-0223/2019 в замяна на предложения за резолюция B8-0223/2019 и B8-0224/2019 отпадна.)

Изказвания

Eleonora Evi, преди гласуването на изменение 7, за да поиска електронна проверка за гласуването по изменение 9.


8.12. Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до върховния представител и до Съвета относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира [2018/2237(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Изказа се Anna Maria Corazza Bildt, за да осъди неотдавнашните бомбардировки в Йемен (председателят се присъедини към нейните думи и каза, че ще ги предаде на председателя на Парламента).


9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 27 март 2019)

Доклад Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Момчил Неков, Daniel Hannan и Andrejs Mamikins

Доклад Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Доклад Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek и Anna Záborská

Доклад Tanja Fajon - A8-0261/2016
Ангел Джамбазки

(Време за гласуване от четвъртък 28 март 2019)

Доклад Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková и Marian Harkin

Доклад Silvia Costa - A8-0156/2019
Момчил Неков и Michaela Šojdrová

Доклад Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz и Albert Deß

Извънредна ситуация във Венесуела - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil и José Inácio Faria

Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.13 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (G-000001/2019) от Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić et Alojz Peterle, към Комисията: Нарушения на правата на децата, чиито родители работят в Австрия (B8-0018/2019)

Daniel Buda разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Michael Detjen, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Franz Obermayr, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš и Monika Smolková.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Inés Ayala Sender.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 28 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 28 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


15. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Покрити облигации и публичен надзор по отношение на покритите облигации (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагащи: INTA, CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (член 39 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността), PETI


16. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от другите институции

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагащи :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Предложение за изменение на Устава на ЕИБ – искане за започване на процедурата по член 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагащи :

BUDG, ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

2) от членове на Парламента

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно защитата на производителите на банани от Европейския съюз от нелоялна конкуренция (B8-0148/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно академичната свобода и свободата на изразяване в европейските университети (B8-0210/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT


17. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

22 март 2019 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 1216/2018); (*) (№ 1217/2018); (*) (№ 1218/2018); (*) (№ 1219/2018); (*) (№ 1220/2018); (*) (№ 0148/2019); (*) (№ 0149/2019); (*) (№ 0150/2019); (*) (№ 0151/2019); (*) (№ 0152/2019); (*) (№ 0153/2019); (*) (№ 0154/2019); Norbert Roth (№ 0155/2019); (*) (№ 0156/2019); Alessandro De Veris (№ 0157/2019); (*) (№ 0158/2019); (*) (№ 0159/2019); (*) (№ 0160/2019); Celia Arroyo López (№ 0161/2019); (*) (№ 0162/2019); (*) (№ 0163/2019); (*) (№ 0164/2019); (*) (№ 0165/2019); Izabela Pęgiel (№ 0166/2019); (*) (№ 0167/2019); (*) (№ 0168/2019); (*) (№ 0169/2019); (*) (№ 0170/2019); (*) (№ 0171/2019); (*) (№ 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (№ 0173/2019); Grigore Prodan (№ 0174/2019); (*) (№ 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (№ 0176/2019); (*) (№ 0177/2019); (*) (№ 0178/2019); (*) (№ 0179/2019); (*) (№ 0180/2019); (*) (№ 0181/2019); (*) (№ 0182/2019); (*) (№ 0183/2019); (*) (№ 0184/2019); (*) (№ 0185/2019); Volkan Sentürk (№ 0186/2019); Hansjörg Rothe (№ 0187/2019); (*) (№ 0188/2019); (*) (№ 0189/2019); (*) (№ 0190/2019); (*) (№ 0191/2019); Laurent Pambaguian (№ 0192/2019); Jamison Young (№ 0193/2019); Silvano Delonghi (№ 0194/2019); Roman Gembarzewski (№ 0195/2019); (*) (№ 0196/2019); (*) (№ 0197/2019); (*) (№ 0198/2019); Jürgen Gülck (№ 0199/2019); (*) (№ 0200/2019); (*) (№ 0201/2019); (*) (№ 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (№ 0203/2019); Evelien Van Den Brink (№ 0204/2019); (*) (№ 0205/2019); (*) (№ 0206/2019); (*) (№ 0207/2019); R. Stoll (№ 0208/2019); Daniel Balint (№ 0209/2019); George McLoughlin (№ 0210/2019); Valeri Stoikov (№ 0211/2019); José Carvalho (№ 0212/2019); Renato Lelli (№ 0213/2019); Eugen Eberhardt (№ 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (№ 0215/2019); (*) (№ 0216/2019); (*) (№ 0217/2019); Krzysztof Gadomski (№ 0218/2019).


18. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


19. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 3 април 2019 г. и 4 април 2019 г.


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.34 ч ч.


21. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Майдел, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация