Indeks 
Protokol
PDF 274kWORD 77k
Torsdag den 28. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Nødsituation i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 3.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (indgivne beslutningsforslag)
 4.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (forhandling)
 5."Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (forhandling)
 6.Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (afstemning)
  8.2.Kvaliteten af drikkevand ***I (afstemning)
  8.3.Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I (afstemning)
  8.4.Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner ***I (afstemning)
  8.5.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (afstemning)
  8.6."Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (afstemning)
  8.7.Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (afstemning)
  8.8.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)
  8.9.Nødsituation i Venezuela (afstemning)
  8.10.Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (afstemning)
  8.11.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (afstemning)
  8.12.Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Større forespørgsler (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Modtagne dokumenter
 17.Andragender
 18.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Nødsituation i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Nødsituation i Venezuela (2019/2628(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. marts 2019 (punkt 19 i protokollen af 12.3.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera og Fernando Ruas, for PPE-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019)

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo og Francisco Assis, for S&D-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019)

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019)

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan og Lola Sánchez Caldentey, for GUE/NGL-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019)

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen, om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 28.3.2019.


3. Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 25. marts 2019 (punkt 18 i protokollen af 25.3.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Gerben-Jan Gerbrandy, for ALDE-Gruppen, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato og Dario Tamburrano, for EFDD-Gruppen, Kathleen Van Brempt og Seb Dance, for S&D-Gruppen, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric og Paloma López Bermejo, for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout og Karima Delli, for Verts/ALE-Gruppen, om den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019)

—   Daniel Dalton og Bolesław G. Piecha, for ECR-Gruppen, om den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019)

—   Jens Gieseke for PPE-Gruppen, om den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 28.3.2019.


4. Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: John Howarth (ordfører for udtalelse fra BUDG), Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Mircea Diaconu for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Monika Smolková.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon og Maria Grapini.

Talere: Marianne Thyssen og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 28.3.2019.


5. "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Ignazio Corrao (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jean Arthuis (ordfører for udtalelse fra BUDG), Emilian Pavel (ordfører for udtalelse fra EMPL), Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso og Brando Benifei.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica og Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Marianne Thyssen og Milan Zver.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 28.3.2019.


6. Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ivo Belet for PPE-Gruppen, Simona Bonafè for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang og Markus Ferber.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig og Maria Grapini.

Talere: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 28.3.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.41 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 13. september 2018 (punkt 10.7 i protokollen af 13.9.2018)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0319)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.2. Kvaliteten af drikkevand ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 22. oktober 2018 (punkt 16 i protokollen af 22.10.2018)
Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 23. oktober 2018 (punkt 7.13 i protokollen af 23.10.2018)

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0320)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.3. Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0321)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.4. Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0322)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.5. Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0323)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.6. "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0324)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.7. Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0325)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.8. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet [2019/2003(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0326)


8.9. Nødsituation i Venezuela (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 12. marts 2019 (punkt 19 i protokollen af 12.3.2019).
Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 28. marts 2019 (punkt 2 i protokollen af 28.3.2019).

Forslag til beslutning B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 og B8-0229/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0225/2019

(erstatter B8-0225/2019, B8-0227/2019 og B8-0229/2019):

stillet af:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas og Anna Maria Corazza Bildt, for PPE-Gruppen

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko og Charles Tannock, for ECR-Gruppen

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0327)

(Forslag til beslutning B8-0226/2019 og B8-0228/2019 bortfaldt).


8.10. Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (afstemning)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Sophia in 't Veld, for LIBE, om situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0328)


8.11. Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 25. marts 2019 (punkt 18 i protokollen af 25.3.2019).
Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 28. marts 2019 (punkt 3 i protokollen af 28.3.2019).

Forslag til beslutning B8-0222/2019, B8-0223/2019 og B8-0224/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0222/2019

Vedtaget (P8_TA(2019)0329)

(Det fælles beslutningsforslag RC-B8-0223/2019, der erstattede beslutningsforslag B8-0223/2019 og B8-0224/2019, bortfaldt.)

Indlæg

Eleonora Evi, inden afstemningen om ændringsforslag 7, for at anmode om elektronisk efterprøvning af afstemningen om ændringsforslag 9.


8.12. Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet [2018/2237(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Taler: Anna Maria Corazza Bildt for at fordømme de seneste bombeangreb i Yemen (formanden tilsluttede sig hendes bemærkninger og ville videresende dem til Parlamentets formand).


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag den 27. marts 2019)

Betænkning: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan og Andrejs Mamikins

Betænkning: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Betænkning: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek og Anna Záborská

Betænkning: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Afstemningstid: torsdag den 28. marts 2019)

Betænkning: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková og Marian Harkin

Betænkning: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov og Michaela Šojdrová

Betænkning: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz og Albert Deß

Nødsituation i Venezuela - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil og José Inácio Faria

Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.13.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Større forespørgsler (forhandling)

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (G-000001/2019) de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić og Alojz Peterle, til Kommissionen: Krænkelse af børns rettigheder, når deres forældre arbejder i Østrig (B8-0018/2019)

Daniel Buda begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Michael Detjen for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš og Monika Smolková.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Inés Ayala Sender.

Taler: Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. marts 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. marts 2019

henvist til kor. udv. ECON


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: INTA, CONT, ECON (forretningsordenens artikel 54), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (forretningsordenens artikel 39), JURI (forretningsordenens artikel 39), LIBE (forretningsordenens artikel 54), AFCO, PETI


16. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - del II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Forslag til ændring af EIB's vedtægter – Anmodning om iværksættelse af proceduren i artikel 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om beskyttelse af EU's bananproducenter mod illoyal konkurrence (B8-0148/2019)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om akademisk frihed og ytringsfrihed ved europæiske universiteter (B8-0210/2019)

henvist til:

kor.udv. :

CULT


17. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 22. marts 2019

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1216/2018); (*) (nr. 1217/2018); (*) (nr. 1218/2018); (*) (nr. 1219/2018); (*) (nr. 1220/2018); (*) (nr. 0148/2019); (*) (nr. 0149/2019); (*) (nr. 0150/2019); (*) (nr. 0151/2019); (*) (nr. 0152/2019); (*) (nr. 0153/2019); (*) (nr. 0154/2019); Norbert Roth (nr. 0155/2019); (*) (nr. 0156/2019); Alessandro De Veris (nr. 0157/2019); (*) (nr. 0158/2019); (*) (nr. 0159/2019); (*) (nr. 0160/2019); Celia Arroyo López (nr. 0161/2019); (*) (nr. 0162/2019); (*) (nr. 0163/2019); (*) (nr. 0164/2019); (*) (nr. 0165/2019); Izabela Pęgiel (nr. 0166/2019); (*) (nr. 0167/2019); (*) (nr. 0168/2019); (*) (nr. 0169/2019); (*) (nr. 0170/2019); (*) (nr. 0171/2019); (*) (nr. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (nr. 0173/2019); Grigore Prodan (nr. 0174/2019); (*) (nr. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (nr. 0176/2019); (*) (nr. 0177/2019); (*) (nr. 0178/2019); (*) (nr. 0179/2019); (*) (nr. 0180/2019); (*) (nr. 0181/2019); (*) (nr. 0182/2019); (*) (nr. 0183/2019); (*) (nr. 0184/2019); (*) (nr. 0185/2019); Volkan Sentürk (nr. 0186/2019); Hansjörg Rothe (nr. 0187/2019); (*) (nr. 0188/2019); (*) (nr. 0189/2019); (*) (nr. 0190/2019); (*) (nr. 0191/2019); Laurent Pambaguian (nr. 0192/2019); Jamison Young (nr. 0193/2019); Silvano Delonghi (nr. 0194/2019); Roman Gembarzewski (nr. 0195/2019); (*) (nr. 0196/2019); (*) (nr. 0197/2019); (*) (nr. 0198/2019); Jürgen Gülck (nr. 0199/2019); (*) (nr. 0200/2019); (*) (nr. 0201/2019); (*) (nr. 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (nr. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (nr. 0204/2019); (*) (nr. 0205/2019); (*) (nr. 0206/2019); (*) (nr. 0207/2019); R. Stoll (nr. 0208/2019); Daniel Balint (nr. 0209/2019); George McLoughlin (nr. 0210/2019); Valeri Stoikov (nr. 0211/2019); José Carvalho (nr. 0212/2019); Renato Lelli (nr. 0213/2019); Eugen Eberhardt (nr. 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (nr. 0215/2019); (*) (nr. 0216/2019); (*) (nr. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (nr. 0218/2019).


18. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


19. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 3. april 2019 - 4. april 2019.


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.34.


21. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Seneste opdatering: 13. juni 2019Juridisk meddelelse