Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 300kWORD 84k
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I (συζήτηση)
 5.'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***I (συζήτηση)
 6.Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) ***I (ψηφοφορία)
  8.2.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)
  8.3.Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής ***I (ψηφοφορία)
  8.4.Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων ***I (ψηφοφορία)
  8.5.Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I (ψηφοφορία)
  8.6.'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***I (ψηφοφορία)
  8.7.Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  8.8.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  8.9.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  8.10.Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (ψηφοφορία)
  8.11.Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (ψηφοφορία)
  8.12.Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Αναφορές
 18.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (2019/2628(RSP))

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 12 Μαρτίου 2019 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera και Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo και Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.


3. Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Μαρτίου 2019 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato και Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Kathleen Van Brempt και Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric και Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout και Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019

—   Daniel Dalton και Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019

—   Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.


4. Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Η Silvia Costa παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι John Howarth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mircea Diaconu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Monika Smolková.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Francisco José Millán Mon και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Silvia Costa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.


5. 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A8-0111/2019)

Ο Milan Zver παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ignazio Corrao (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jean Arthuis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Emilian Pavel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso και Brando Benifei.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Bogdan Andrzej Zdrojewski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Milan Zver.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.


6. Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Bas Eickhout και Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Οι Bas Eickhout και Sirpa Pietikäinen παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Simona Bonafè, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang και Markus Ferber.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout και Sirpa Pietikäinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.41 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8.1. Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0319)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.2. Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2018)
Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0320)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.3. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0321)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.4. Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0322)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.5. Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0323)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.6. 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0324)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.7. Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Bas Eickhout και Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0325)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.8. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020 [2019/2003(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0326)


8.9. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 12 Μαρτίου 2019 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019).
Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 28 Μαρτίου 2019 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 και B8-0229/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0225/2019

(αντικαθιστά τις B8-0225/2019, B8-0227/2019 και B8-0229/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0327)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0226/2019 και B8-0228/2019 καταπίπτουν.)


8.10. Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0328)


8.11. Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 25 Μαρτίου 2019 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2019).
Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 28 Μαρτίου 2019 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0222/2019, B8-0223/2019 και B8-0224/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0222/2019

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0329)

(Η κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0223/2019 που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0223/2019 και B8-0224/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Eleonora Evi, πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7 για να ζητήσει ηλεκτρονική εξακρίβωση της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 9.


8.12. Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη [2018/2237(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Anna Maria Corazza Bildt για να καταγγείλει τους πρόσφατους βομβαρδισμούς στην Υεμένη (η Πρόεδρος συντάσσεται με τη δήλωσή της και θα τις διαβιβάσει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου).


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 27 Μαρτίου 2019)

Έκθεση Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan και Andrejs Mamikins

Έκθεση Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Έκθεση Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek και Anna Záborská

Έκθεση Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 28 Μαρτίου 2019)

Έκθεση Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková και Marian Harkin

Έκθεση Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov και Michaela Šojdrová

Έκθεση Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz και Albert Deß

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil και José Inácio Faria

Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (Europarl), "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.13.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (G-000001/2019) των Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić και Alojz Peterle, προς την Επιτροπή: Παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονται στην Αυστρία (B8-0018/2019)

Ο Daniel Buda αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michael Detjen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš και Monika Smolková.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 28 Μαρτίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 28 Μαρτίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON


15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: INTA, CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού), AFCO, PETI


16. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μέρος II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Πρόταση τροποποίησης του καταστατικού της ΕΤΕπ - Αίτημα δρομολόγησης της διαδικασίας του άρθρου 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

2) από τους βουλευτές

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των παραγωγών μπανάνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει του αθέμιτου ανταγωνισμού (B8-0148/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία της έκφρασης στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (B8-0210/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT


17. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 22 Μαρτίου 2019

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1216/2018)· (*) (αριθ. 1217/2018)· (*) (αριθ. 1218/2018)· (*) (αριθ. 1219/2018)· (*) (αριθ. 1220/2018)· (*) (αριθ. 0148/2019)· (*) (αριθ. 0149/2019)· (*) (αριθ. 0150/2019)· (*) (αριθ. 0151/2019)· (*) (αριθ. 0152/2019)· (*) (αριθ. 0153/2019)· (*) (αριθ. 0154/2019)· Norbert Roth (αριθ. 0155/2019)· (*) (αριθ. 0156/2019)· Alessandro De Veris (αριθ. 0157/2019)· (*) (αριθ. 0158/2019)· (*) (αριθ. 0159/2019)· (*) (αριθ. 0160/2019)· Celia Arroyo López (αριθ. 0161/2019)· (*) (αριθ. 0162/2019)· (*) (αριθ. 0163/2019)· (*) (αριθ. 0164/2019)· (*) (αριθ. 0165/2019)· Izabela Pęgiel (αριθ. 0166/2019)· (*) (αριθ. 0167/2019)· (*) (αριθ. 0168/2019)· (*) (αριθ. 0169/2019)· (*) (αριθ. 0170/2019)· (*) (αριθ. 0171/2019)· (*) (αριθ. 0172/2019)· M.a Pilar Sanchez Cano (αριθ. 0173/2019)· Grigore Prodan (αριθ. 0174/2019)· (*) (αριθ. 0175/2019)· Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (αριθ. 0176/2019)· (*) (αριθ. 0177/2019)· (*) (αριθ. 0178/2019)· (*) (αριθ. 0179/2019)· (*) (αριθ. 0180/2019)· (*) (αριθ. 0181/2019)· (*) (αριθ. 0182/2019)· (*) (αριθ. 0183/2019)· (*) (αριθ. 0184/2019)· (*) (αριθ. 0185/2019)· Volkan Sentürk (αριθ. 0186/2019)· Hansjörg Rothe (αριθ. 0187/2019)· (*) (αριθ. 0188/2019)· (*) (αριθ. 0189/2019)· (*) (αριθ. 0190/2019)· (*) (αριθ. 0191/2019)· Laurent Pambaguian (αριθ. 0192/2019)· Jamison Young (αριθ. 0193/2019)· Silvano Delonghi (αριθ. 0194/2019)· Roman Gembarzewski (αριθ. 0195/2019)· (*) (αριθ. 0196/2019)· (*) (αριθ. 0197/2019)· (*) (αριθ. 0198/2019)· Jürgen Gülck (αριθ. 0199/2019)· (*) (αριθ. 0200/2019)· (*) (αριθ. 0201/2019)· (*) (αριθ. 0202/2019)· Marc-Αntoine Meyer (αριθ. 0203/2019)· Evelien Van Den Brink (αριθ. 0204/2019)· (*) (αριθ. 0205/2019)· (*) (αριθ. 0206/2019)· (*) (αριθ. 0207/2019)· R. Stoll (αριθ. 0208/2019)· Daniel Balint (αριθ. 0209/2019)· George Mcloughlin (αριθ. 0210/2019)· Valeri Stoikov (αριθ. 0211/2019)· José Carvalho (αριθ. 0212/2019)· Renato Lelli (αριθ. 0213/2019)· Eugen Eberhardt (αριθ. 0214/2019)· Eugen Hoppe-Schultze (αριθ. 0215/2019)· (*) (αριθ. 0216/2019)· (*) (αριθ. 0217/2019)· Krzysztof Gadomski (αριθ. 0218/2019).


18. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


19. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 3 Απριλίου 2019 και 4 Απριλίου 2019.


20. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.34.


21. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Κύρκος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου