Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 269kWORD 77k
Torstai 28. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Hätätilanne Venezuelassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) ***I (keskustelu)
 5.Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ***I (keskustelu)
 6.Kestävää sijoittamista helpottava kehys ***I (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I (äänestys)
  8.2.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (äänestys)
  8.3.Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen ***I (äänestys)
  8.4.Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  8.5.Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) ***I (äänestys)
  8.6.Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ***I (äänestys)
  8.7.Kestävää sijoittamista helpottava kehys ***I (äänestys)
  8.8.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (äänestys)
  8.9.Hätätilanne Venezuelassa (äänestys)
  8.10.Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (äänestys)
  8.11.Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (äänestys)
  8.12.Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Vetoomukset
 18.Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istunnon päättäminen
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Hätätilanne Venezuelassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Hätätilanne Venezuelassa (2019/2628(RSP))

Keskustelu käytiin 12. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 19).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera ja Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta hätätilanteesta Venezuelassa (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019)

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta hätätilanteesta Venezuelassa (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019)

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta hätätilanteesta Venezuelassa (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019)

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta hätätilanteesta Venezuelassa (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019)

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta hätätilanteesta Venezuelassa (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.9.


3. Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (2019/2670(RSP))

Keskustelu käytiin 25. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 25.3.2019, kohta 18).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ja Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt ja Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric ja Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta dieselgate-skandaalin viimeaikaisesta kehityksestä (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019)

—   Daniel Dalton ja Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta dieselgate-skandaalin viimeaikaisesta kehityksestä (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019)

—   Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta dieselgate-skandaalin viimeaikaisesta kehityksestä (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.11.


4. Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: John Howarth (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Mircea Diaconu ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Monika Smolková.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Francisco José Millán Mon ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Silvia Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.5.


5. Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ignazio Corrao (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emilian Pavel (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso ja Brando Benifei.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Milan Zver.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.6.


6. Kestävää sijoittamista helpottava kehys ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijät: Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen esittelivät mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang ja Markus Ferber.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.7.

(Istunto keskeytettiin klo 11.41 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


8.1. Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 13. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0319)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.2. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 16)
Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 7.13)

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0320)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.3. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0321)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.4. Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0322)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.5. Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0323)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.6. Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Milan Zver (A8-0111/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0324)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.7. Kestävää sijoittamista helpottava kehys ***I (äänestys)

Mietintö ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijät: Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0325)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.8. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 [2019/2003(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0326)


8.9. Hätätilanne Venezuelassa (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 19).
Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 28. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 ja B8-0229/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0225/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0225/2019, B8-0227/2019 ja B8-0229/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0327)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0226/2019 ja B8-0228/2019 raukesivat.)


8.10. Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (äänestys)

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Sophia in 't Veld LIBE-valiokunnan puolesta oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanteesta EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0328)


8.11. Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (äänestys)

Keskustelu käytiin 25. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 25.3.2019, kohta 18).
Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 28. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0222/2019, B8-0223/2019 ja B8-0224/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0222/2019

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0329)

(yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0223/2019, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0223/2019 ja B8-0224/2019, raukesi.)

Puheenvuorot:

ennen tarkistuksesta 7 toimitettua äänestystä Eleonora Evi, joka pyysi, että tarkistuksesta 9 toimitetun äänestyksen tulos tarkistetaan koneäänestyksellä.


8.12. Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta [2018/2237(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Anna Maria Corazza Bildt käytti puheenvuoron ja tuomitsi äskettäiset pommitukset Jemenissä (puhemies totesi olevansa samaa mieltä ja välittää tämän tiedoksi parlamentin puhemiehelle).


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019)

Mietintö Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan ja Andrejs Mamikins

Mietintö Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Mietintö Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek ja Anna Záborská

Mietintö Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Äänestykset torstaina 28. maaliskuuta 2019)

Mietintö Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková ja Marian Harkin

Mietintö Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov ja Michaela Šojdrová

Mietintö Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz ja Albert Deß

Hätätilanne Venezuelassa - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil ja José Inácio Faria

Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.13.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (G-000001/2019) Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić et Alojz Peterle komissiolle: Lasten, joiden vanhemmat työskentelevät Itävallassa, oikeuksien rikkominen (B8-0018/2019)

Daniel Buda esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Michael Detjen S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš ja Monika Smolková.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Inés Ayala Sender.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivästä, johon saakka vastapuolet voivat jatkaa riskienhallintamenettelyjen soveltamista tiettyihin OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 28. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 28. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: INTA, CONT, ECON (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (työjärjestyksen 39 artikla), JURI (työjärjestyksen 39 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla), AFCO, PETI


16. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan - osa II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Ehdotus EIP:n perussäännön muuttamiseksi – pyyntö aloittaa SEUT 308 artiklan mukainen menettely (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

BUDG, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

2) jäseniltä

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin banaanintuottajien suojelemisesta epäreilulta kilpailulta (B8-0148/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys akateemisesta vapaudesta ja sananvapaudesta eurooppalaisissa yliopistoissa (B8-0210/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT


17. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti:

22. maaliskuuta 2019

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 1216/2018); (*) (nro 1217/2018); (*) (nro 1218/2018); (*) (nro 1219/2018); (*) (nro 1220/2018); (*) (nro 0148/2019); (*) (nro 0149/2019); (*) (nro 0150/2019); (*) (nro 0151/2019); (*) (nro 0152/2019); (*) (nro 0153/2019); (*) (nro 0154/2019); Norbert Roth (nro 0155/2019); (*) (nro 0156/2019); Alessandro De Veris (nro 0157/2019); (*) (nro 0158/2019); (*) (nro 0159/2019); (*) (nro 0160/2019); Celia Arroyo López (nro 0161/2019); (*) (nro 0162/2019); (*) (nro 0163/2019); (*) (nro 0164/2019); (*) (nro 0165/2019); Izabela Pęgiel (nro 0166/2019); (*) (nro 0167/2019); (*) (nro 0168/2019); (*) (nro 0169/2019); (*) (nro 0170/2019); (*) (nro 0171/2019); (*) (nro 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (nro 0173/2019); Grigore Prodan (nro 0174/2019); (*) (nro 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (nro 0176/2019); (*) (nro 0177/2019); (*) (nro 0178/2019); (*) (nro 0179/2019); (*) (nro 0180/2019); (*) (nro 0181/2019); (*) (nro 0182/2019); (*) (nro 0183/2019); (*) (nro 0184/2019); (*) (nro 0185/2019); Volkan Sentürk (nro 0186/2019); Hansjörg Rothe (nro 0187/2019); (*) (nro 0188/2019); (*) (nro 0189/2019); (*) (nro 0190/2019); (*) (nro 0191/2019); Laurent Pambaguian (nro 0192/2019); Jamison Young (nro 0193/2019); Silvano Delonghi (nro 0194/2019); Roman Gembarzewski (nro 0195/2019); (*) (nro 0196/2019); (*) (nro 0197/2019); (*) (nro 0198/2019); Jürgen Gülck (nro 0199/2019); (*) (nro 0200/2019); (*) (nro 0201/2019); (*) (nro 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (nro 0203/2019); Evelien Van Den Brink (nro 0204/2019); (*) (nro 0205/2019); (*) (nro 0206/2019); (*) (nro 0207/2019); R. Stoll (nro 0208/2019); Daniel Balint (nro 0209/2019); George McLoughlin (nro 0210/2019); Valeri Stoikov (nro 0211/2019); José Carvalho (nro 0212/2019); Renato Lelli (nro 0213/2019); Eugen Eberhardt (nro 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (nro 0215/2019); (*) (nro 0216/2019); (*) (nro 0217/2019); Krzysztof Gadomski (nro 0218/2019).


18. Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


19. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 3. huhtikuuta 2019 ja 4. huhtikuuta 2019.


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.34.


21. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus