Indeks 
Zapisnik
PDF 269kWORD 77k
Četvrtak, 28. ožujka 2019. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Krizna situacija u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) ***I (rasprava)
 5.„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ***I (rasprava)
 6.Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***I (rasprava)
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Glasovanje
  8.1.Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) ***I (glasovanje)
  8.2.Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (glasovanje)
  8.3.Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja ***I (glasovanje)
  8.4.Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa ***I (glasovanje)
  8.5.Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) ***I (glasovanje)
  8.6.„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ***I (glasovanje)
  8.7.Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***I (glasovanje)
  8.8.Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament (glasovanje)
  8.9.Krizna situacija u Venezueli (glasovanje)
  8.10.Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (glasovanje)
  8.11.Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (glasovanje)
  8.12.Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 15.Odluke o određenim dokumentima
 16.Podnošenje dokumenata
 17.Predstavke
 18.Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 19.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 21.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Krizna situacija u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Krizna situacija u Venezueli (2019/2628(RSP))

Rasprava je održana 12. ožujka 2019. (točka 19 zapisnika od 12.3.2019.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera i Fernando Ruas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o izvanrednom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o izvanrednom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o kriznom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan i Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o izvanrednom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o izvanrednom stanju u Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 28.3.2019..


3. Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (2019/2670(RSP))

Rasprava je održana 25. ožujka 2019. (točka 18 zapisnika od 25.3.2019.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato i Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Kathleen Van Brempt i Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric i Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout i Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o nedavnom razvoju događaja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton i Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o nedavnom razvoju događaja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o nedavnom razvoju događaja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 28.3.2019..


4. Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa predstavila je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su John Howarth (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Bogusław Sonik, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mircea Diaconu, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Monika Smolková.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon i Maria Grapini.

Govorili su Marianne Thyssen i Silvia Costa.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 28.3.2019..


5. „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver predstavio je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Ignazio Corrao (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Jean Arthuis (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Emilian Pavel (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Petra Kammerevert, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jill Evans, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nikolaos Chountis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso i Brando Benifei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica i Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su Marianne Thyssen i Milan Zver.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 28.3.2019..


6. Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen predstavili su izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Ivo Belet, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Simona Bonafè, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang i Markus Ferber.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig i Maria Grapini.

Govorili su Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 28.3.2019..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:41 h u očekivanju glasovanja.)


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:00 h.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 13. rujna 2018. (točka 10.7 zapisnika od 13.9.2018.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0319)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.2. Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

Prva rasprava održana je 22. listopada 2018. (točka 16 zapisnika od 22.10.2018.)
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 23. listopada 2018. (točka 7.13 zapisnika od 23.10.2018.)

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0320)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.3. Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0321)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.4. Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0322)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.5. Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0323)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.6. „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0324)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.7. Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0325)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.8. Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020.. [2019/2003(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0326)


8.9. Krizna situacija u Venezueli (glasovanje)

Rasprava je održana 12. ožujka 2019. (točka 19 zapisnika od 12.3.2019.).
Prijedlozi rezolucija objavljeni su 28. ožujka 2019. (točka 2 zapisnika od 28.3.2019.).

Prijedlozi rezolucija B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 i B8-0229/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0225/2019

(koji zamjenjuje B8-0225/2019, B8-0227/2019 i B8-0229/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas i Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko i Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0327)

(Prijedlozi rezolucija B8-0226/2019 i B8-0228/2019 se ne razmatraju.)


8.10. Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Sophia in 't Veld, u ime Odbora LIBE, o stanju u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0328)


8.11. Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (glasovanje)

Rasprava je održana 25. ožujka 2019. (točka 18 zapisnika od 25.3.2019.).
Prijedlozi rezolucija objavljeni su 28. ožujka 2019. (točka 3 zapisnika od 28.3.2019.).

Prijedlozi rezolucija B8-0222/2019, B8-0223/2019 i B8-0224/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0222/2019

Usvojen (P8_TA(2019)0329)

(zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0223/2019 koji zamjenjuje prijedloge rezolucija B8-0223/2019 i B8-0224/2019 ne razmatra se.)

Govorili su:

Eleonora Evi, prije glasovanja o amandmanu 7 kako bi zatražila elektroničko glasovanje za amandman 9.


8.12. Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći [2018/2237(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt kako bi osudila nedavna bombardiranja u Jemenu (predsjednica se složila s njezinim izjavama i prenijet će ih predsjedniku Europskog parlamenta).


9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 27. ožujka 2019)

Izvješće: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan i Andrejs Mamikins

Izvješće: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Izvješće: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek i Anna Záborská

Izvješće: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Glasovanje od četvrtka 28. ožujka 2019)

Izvješće: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková i Marian Harkin

Izvješće: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov i Michaela Šojdrová

Izvješće: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz i Albert Deß

Krizna situacija u Venezueli - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil i José Inácio Faria

Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:13 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:01 h.


12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (G-000001/2019) de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić iAlojz Peterle, Komisiji: Povrede prava djece čiji roditelji rade u Austriji (B8-0018/2019)

Daniel Buda obrazložio je pitanje.

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Michael Detjen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš i Monika Smolková.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Inés Ayala Sender.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.


14. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma do kojeg druge ugovorne strane mogu i dalje primjenjivati svoje postupke upravljanja rizicima na određene ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 28. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 28. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON


15. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: INTA, CONT, ECON (članak 54. Poslovnika), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (članak 39. Poslovnika), JURI (članak 39. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika), AFCO, PETI


16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom - dio II. (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Prijedlog izmjene Statuta EIB-a – zahtjev za pokretanje postupka iz članka 308. (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

BUDG, ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

2) zastupnika

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o zaštiti proizvođača banana u Europskoj uniji od nepoštene konkurencije (B8-0148/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o akademskoj slobodi i slobodi izražavanja na europskim sveučilištima (B8-0210/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT


17. Predstavke

Sljedeće predstavke unesene su u registar pod niže navedenim datumima i upućene nadležnom odboru u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika:

22. ožujka 2019

(*) Povjerljivo ime

(*) (br. 1216/2018); (*) (br. 1217/2018); (*) (br. 1218/2018); (*) (br. 1219/2018); (*) (br. 1220/2018); (*) (br. 0148/2019); (*) (br. 0149/2019); (*) (br. 0150/2019); (*) (br. 0151/2019); (*) (br. 0152/2019); (*) (br. 0153/2019); (*) (br. 0154/2019); Norbert Roth (br. 0155/2019); (*) (br. 0156/2019); Alessandro De Veris (br. 0157/2019); (*) (br. 0158/2019); (*) (br. 0159/2019); (*) (br. 0160/2019); Celia Arroyo López (br. 0161/2019); (*) (br. 0162/2019); (*) (br. 0163/2019); (*) (br. 0164/2019); (*) (br. 0165/2019); Izabela Pęgiel (br. 0166/2019); (*) (br. 0167/2019); (*) (br. 0168/2019); (*) (br. 0169/2019); (*) (br. 0170/2019); (*) (br. 0171/2019); (*) (br. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (br. 0173/2019); Grigore Prodan (br. 0174/2019); (*) (br. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (br. 0176/2019); (*) (br. 0177/2019); (*) (br. 0178/2019); (*) (br. 0179/2019); (*) (br. 0180/2019); (*) (br. 0181/2019); (*) (br. 0182/2019); (*) (br. 0183/2019); (*) (br. 0184/2019); (*) (br. 0185/2019); Volkan Sentürk (br. 0186/2019); Hansjörg Rothe (br. 0187/2019); (*) (br. 0188/2019); (*) (br. 0189/2019); (*) (br. 0190/2019); (*) (br. 0191/2019); Laurent Pambaguian (br. 0192/2019); Jamison Young (br. 0193/2019); Silvano Delonghi (br. 0194/2019); Roman Gembarzewski (br. 0195/2019); (*) (br. 0196/2019); (*) (br. 0197/2019); (*) (br. 0198/2019); Jürgen Gülck (br. 0199/2019); (*) (br. 0200/2019); (*) (br. 0201/2019); (*) (br. 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (br. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (br. 0204/2019); (*) (br. 0205/2019); (*) (br. 0206/2019); (*) (br. 0207/2019); R. Stoll (br. 0208/2019); Daniel Balint (br. 0209/2019); George McLoughlin (br. 0210/2019); Valeri Stoikov (br. 0211/2019); José Carvalho (br. 0212/2019); Renato Lelli (br. 0213/2019); Eugen Eberhardt (br. 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (br. 0215/2019); (*) (br. 0216/2019); (*) (br. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (br. 0218/2019).


18. Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 192 stavkom 3 Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice bit će podnesen Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


19. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 3. travnja 2019. i 4. travnja 2019.


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:34 h.


21. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2019.Pravna napomena