Indekss 
Protokols
PDF 275kWORD 77k
Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide ***I (debates)
 5.Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" ***I (debates)
 6.Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai ***I (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) ***I (balsošana)
  8.2.Dzeramā ūdens kvalitāte ***I (balsošana)
  8.3.Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana ***I (balsošana)
  8.4.Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana ***I (balsošana)
  8.5.Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide ***I (balsošana)
  8.6.Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" ***I (balsošana)
  8.7.Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai ***I (balsošana)
  8.8.2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (balsošana)
  8.9.Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (balsošana)
  8.10.Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā (balsošana)
  8.11.Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (balsošana)
  8.12.Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Plašas interpelācijas (debates)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Dokumentu iesniegšana
 17.Lūgumraksti
 18.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sēdes slēgšana
 21.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (2019/2628(RSP)).

Debates notika 2019. gada 12. martā (12.3.2019. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera un Fernando Ruas PPE grupas vārdā – par ārkārtas stāvokli Venecuēlā (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo un Francisco Assis S&D grupas vārdā – par ārkārtas stāvokli Venecuēlā (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par ārkārtas stāvokli Venecuēlā (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā – par ārkārtas stāvokli Venecuēlā (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā – par ārkārtas stāvokli Venecuēlā (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.9. punkts.


3. Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (2019/2670(RSP)).

Debates notika 2019. gada 25. martā (25.3.2019. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato un Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Kathleen Van Brempt un Seb Dance S&D grupas vārdā, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric un Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout un Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā – par jaunākajām norisēm saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu” (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton un Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā – par jaunākajām norisēm saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu” (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke PPE grupas vārdā – par jaunākajām norisēm saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu” (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.11. punkts.


4. Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Silvia Costa (A8-0156/2019).

Silvia Costa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās John Howarth (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogusław Sonik PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Mircea Diaconu ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Monika Smolková.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon un Maria Grapini.

Uzstājās Marianne Thyssen un Silvia Costa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.5. punkts.


5. Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Milan Zver (A8-0111/2019).

Milan Zver iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Ignazio Corrao (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean Arthuis (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Emilian Pavel (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Petra Kammerevert S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Marianne Thyssen un Milan Zver.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.6. punkts.


6. Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referenti: Bas Eickhout un Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019).

Bas Eickhout un Sirpa Pietikäinen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, Simona Bonafè S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang un Markus Ferber.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig un Maria Grapini.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout un Sirpa Pietikäinen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.7. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.41 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A8-0261/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 13. septembrī (13.9.2018. protokola 10.7. punkts).

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0319).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.2. Dzeramā ūdens kvalitāte ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Michel Dantin (A8-0288/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

Pirmās debates notika 2018. gada 22. oktobrī (22.10.2018. protokola 16. punkts).
Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 23. oktobrī (23.10.2018. protokola 7.13. punkts).

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0320).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.3. Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Angelika Niebler (A8-0269/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0321).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.4. Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0378/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0322).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.5. Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Silvia Costa (A8-0156/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0323).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.6. Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Milan Zver (A8-0111/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0324).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.7. Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referenti: Bas Eickhout un Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0325).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.8. 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2019/2003(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Vladimír Maňka (A8-0182/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0326.


8.9. Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (balsošana)

Debates notika 2019. gada 12. martā (12.3.2019. protokola 19. punkts).
Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2019. gada 28. martā (28.3.2019. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 un B8-0229/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0225/2019

(aizstāj B8-0225/2019, B8-0227/2019 un B8-0229/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko un Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0327).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0226/2019 un B8-0228/2019 vairs nav spēkā.)


8.10. Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Sophia in 't Veld LIBE komitejas vārdā – par stāvokli tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā un Slovākijā (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0328).


8.11. Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (balsošana)

Debates notika 2019. gada 25. martā (25.3.2019. protokola 18. punkts).
Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2019. gada 28. martā (28.3.2019. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0222/2019, B8-0223/2019 un B8-0224/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0222/2019

Pieņemts (P8_TA(2019)0329).

(Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0223/2019, kurš aizstāja rezolūciju priekšlikumus B8-0223/2019 un B8-0224/2019, vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par grozījumu Nr. 7 uzstājās Eleonora Evi, prasot elektroniski pārbaudīt balsojumu par grozījumu Nr. 9.


8.12. Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu [2018/2237(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A8-0157/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0330).

°
° ° °

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, nosodot neseno Jemenas bombardēšanu (sēdes vadītāja pievienojās viņas vārdiem un darīs tos zināmus Parlamenta priekšsēdētājam).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(trešdienas, 2019. gada 27. marta, balsošanas laiks)

Andrea Cozzolino ziņojums - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan un Andrejs Mamikins

Frédérique Ries ziņojums - A8-0317/2018
Ana Miranda

Brando Benifei ziņojums - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek un Anna Záborská

Tanja Fajon ziņojums - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(ceturtdienas, 2019. gada 28. marta, balsošanas laiks)

Michel Dantin ziņojums - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková un Marian Harkin

Silvia Costa ziņojums - A8-0156/2019
Momchil Nekov un Michaela Šojdrová

Milan Zver ziņojums - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz un Albert Deß

Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil un José Inácio Faria

Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.13.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Plašas interpelācijas (debates)

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (G-000001/2019), un kuru iesniedza Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić un Alojz Peterle Komisijai: To bērnu tiesību pārkāpumi, kuru vecāki strādā Austrijā (B8-0018/2019).

Daniel Buda izvērsa jautājumu.

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Michael Detjen S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš un Monika Smolková.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Inés Ayala Sender.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


14. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (C(2019)02530 – 2019/2679(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 28. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 28. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publiskā uzraudzība (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI, JURI (Reglamenta 39. pants)

- To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: INTA, CONT, ECON (Reglamenta 54. pants), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (Reglamenta 39. pants), JURI (Reglamenta 39. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants), AFCO, PETI


16. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290.un291.pantam — II daļa (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Priekšlikums EIB Statūtu grozīšanai — lūgums uzsākt 308. pantā paredzēto procedūru (07651/2019 - C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

BUDG, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

2. Deputāti

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES banānu ražotāju aizsardzību pret negodīgu konkurenci (B8-0148/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Dominique Bilde. Rezolūcijas priekšlikums par akadēmisko brīvību un vārda brīvību Eiropas augstskolās (B8-0210/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT


17. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2019. gada 22. marts

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 1216/2018); (*) (Nr. 1217/2018); (*) (Nr. 1218/2018); (*) (Nr. 1219/2018); (*) (Nr. 1220/2018); (*) (Nr. 0148/2019); (*) (Nr. 0149/2019); (*) (Nr. 0150/2019); (*) (Nr. 0151/2019); (*) (Nr. 0152/2019); (*) (Nr. 0153/2019); (*) (Nr. 0154/2019); Norbert Roth (Nr. 0155/2019); (*) (Nr. 0156/2019); Alessandro De Veris (Nr. 0157/2019); (*) (Nr. 0158/2019); (*) (Nr. 0159/2019); (*) (Nr. 0160/2019); Celia Arroyo López (Nr. 0161/2019); (*) (Nr. 0162/2019); (*) (Nr. 0163/2019); (*) (Nr. 0164/2019); (*) (Nr. 0165/2019); Izabela Pęgiel (Nr. 0166/2019); (*) (Nr. 0167/2019); (*) (Nr. 0168/2019); (*) (Nr. 0169/2019); (*) (Nr. 0170/2019); (*) (Nr. 0171/2019); (*) (Nr. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (Nr. 0173/2019); Grigore Prodan (Nr. 0174/2019); (*) (Nr. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (Nr. 0176/2019); (*) (Nr. 0177/2019); (*) (Nr. 0178/2019); (*) (Nr. 0179/2019); (*) (Nr. 0180/2019); (*) (Nr. 0181/2019); (*) (Nr. 0182/2019); (*) (Nr. 0183/2019); (*) (Nr. 0184/2019); (*) (Nr. 0185/2019); Volkan Sentürk (Nr. 0186/2019); Hansjörg Rothe (Nr. 0187/2019); (*) (Nr. 0188/2019); (*) (Nr. 0189/2019); (*) (Nr. 0190/2019); (*) (Nr. 0191/2019); Laurent Pambaguian (Nr. 0192/2019); Jamison Young (Nr. 0193/2019); Silvano Delonghi (Nr. 0194/2019); Roman Gembarzewski (Nr. 0195/2019); (*) (Nr. 0196/2019); (*) (Nr. 0197/2019); (*) (Nr. 0198/2019); Jürgen Gülck (Nr. 0199/2019); (*) (Nr. 0200/2019); (*) (Nr. 0201/2019); (*) (Nr. 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (Nr. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (Nr. 0204/2019); (*) (Nr. 0205/2019); (*) (Nr. 0206/2019); (*) (Nr. 0207/2019); R. Stoll (Nr. 0208/2019); Daniel Balint (Nr. 0209/2019); George McLoughlin (Nr. 0210/2019); Valeri Stoikov (Nr. 0211/2019); José Carvalho (Nr. 0212/2019); Renato Lelli (Nr. 0213/2019); Eugen Eberhardt (Nr. 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (Nr. 0215/2019); (*) (Nr. 0216/2019); (*) (Nr. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (Nr. 0218/2019).


18. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


19. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2019. gada 3. aprīlī un 2019. gada 4. aprīlī.


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.34.


21. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. jūnijsJuridisks paziņojums