Zoznam 
Zápisnica
PDF 274kWORD 78k
Štvrtok, 28. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Núdzová situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 3.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (predložené návrhy uznesení)
 4.Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) ***I (rozprava)
 5.„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I (rozprava)
 6.Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I (hlasovanie)
  8.2.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)
  8.3.Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia ***I (hlasovanie)
  8.4.Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (hlasovanie)
  8.5.Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) ***I (hlasovanie)
  8.6.„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I (hlasovanie)
  8.7.Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I (hlasovanie)
  8.8.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)
  8.9.Núdzová situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  8.10.Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (hlasovanie)
  8.11.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (hlasovanie)
  8.12.Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Väčšie interpelácie (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Predloženie dokumentov
 17.Petície
 18.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Núdzová situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Núdzová situácia vo Venezuele (2019/2628(RSP))

Rozprava sa uskutočnila12. marca 2019 (bod 19 zápisnice zo dňa 12.3.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera a Fernando Ruas, v mene skupiny PPE, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis, v mene skupiny S&D, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan a Lola Sánchez Caldentey, v mene skupiny GUE/NGL, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


3. Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (2019/2670(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 25. marca 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 25.3.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato a Dario Tamburrano, v mene skupiny EFDD, Kathleen Van Brempt a Seb Dance, v mene skupiny S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric a Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout a Karima Delli, v mene skupiny Verts/ALE, o najnovšom vývoji škandálu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton a Bolesław G. Piecha, v mene skupiny ECR, o najnovšom vývoji škandálu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke v mene skupiny PPE, o najnovšom vývoji škandálu dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


4. Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: John Howarth (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Mircea Diaconu v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Monika Smolková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili Marianne Thyssen a Silvia Costa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


5. „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I (rozprava)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ignazio Corrao (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jean Arthuis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Emilian Pavel (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Petra Kammerevert v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili Marianne Thyssen a Milan Zver.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


6. Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen predstavili správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet v mene skupiny PPE, Simona Bonafè v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang a Markus Ferber.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním prerušené o 11.41h.)


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00 h.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 13. septembra 2018 (bod 10.7 zápisnice zo dňa 13.9.2018)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0319)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.2. Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 22. októbra 2018 (bod 16 zápisnice zo dňa 22.10.2018)
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 23. októbra 2018 (bod 7.13 zápisnice zo dňa 23.10.2018)

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0320)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.3. Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0321)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.4. Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0322)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.5. Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0323)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.6. „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0324)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.7. Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0325)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.8. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020 [2019/2003(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0326)


8.9. Núdzová situácia vo Venezuele (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 12. marca 2019 (bod 19 zápisnice zo dňa 12.3.2019).
Návrhy uznesení boli oznámené dňa 28. marca 2019 (bod 2 zápisnice zo dňa 28.3.2019).

Návrhy uznesenia B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 a B8-0229/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0225/2019

(nahrádzajúci B8-0225/2019, B8-0227/2019 a B8-0229/2019):

podaný týmito poslancami:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas a Anna Maria Corazza Bildt, v mene skupiny PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko a Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2019)0327)

(Návrhy uznesenia B8-0226/2019 a B8-0228/2019 sa stali bezpredmetnými.)


8.10. Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sophia in 't Veld, v mene výboru LIBE, o situácii v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0328)


8.11. Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 25. marca 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 25.3.2019).
Návrhy uznesení boli oznámené dňa 28. marca 2019 (bod 3 zápisnice zo dňa 28.3.2019).

Návrhy uznesenia B8-0222/2019, B8-0223/2019 a B8-0224/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA B8-0222/2019

Prijatý (P8_TA(2019)0329)

(spoločný návrh uznesenia RC-B8-0223/2019 nahrádzajúci návrhy uznesení B8-0223/2019 a B8-0224/2019 je bezpredmetný.)

Vystúpenia:

Eleonora Evi, pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu 7 so žiadosťou o elektronické overenie hlasovania o pozmeňujúcom návrhu 9.


8.12. Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie [2018/2237(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

V rozprave vystúpil Anna Maria Corazza Bildt, ktorá odsúdila nedávne bombardovanie v Jemene (predsedníčka sa pripojila k jej slovám, ktoré postúpi predsedovi Parlamentu).


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 27. marca 2019)

Správa: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan a Andrejs Mamikins

Správa: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Správa: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek a Anna Záborská

Správa: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Hlasovanie: štvrtok 28. marca 2019)

Správa: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková a Marian Harkin

Správa: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov a Michaela Šojdrová

Správa: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz a Albert Deß

Núdzová situácia vo Venezuele - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil a José Inácio Faria

Najnovší vývoj škandálu Dieselgate - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.13 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01 h.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Väčšie interpelácie (rozprava)

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (G-000001/2019), ktorú predložili Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić a Alojz Peterle, pre Komisiu: Porušenia práv detí, ktorých rodičia pracujú v Rakúsku (B8-0018/2019)

Daniel Buda rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Michael Detjen v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš a Monika Smolková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Inés Ayala Sender.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


14. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 28. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 28. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: INTA, CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku), JURI (článok 39 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku), AFCO, PETI


16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – časť II (COM(2016)0799 [02] – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

JURI

stanovisko:

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

– Návrh na zmenu štatútu EIB – žiadosť o začatie postupu podľa článku 308 (07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

AFCO

stanovisko:

BUDG, ECON

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA (COM(2018)0631 [02] – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

BUDG

2) poslancov

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o ochrane producentov banánov v Európskej únii pred nekalou súťažou (B8-0148/2019)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

INTA

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o akademickej slobode a slobode prejavu na európskych univerzitách (B8-0210/2019)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT


17. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 22. marca 2019

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1216/2018); (*) (č. 1217/2018); (*) (č. 1218/2018); (*) (č. 1219/2018); (*) (č. 1220/2018); (*) (č. 0148/2019); (*) (č. 0149/2019); (*) (č. 0150/2019); (*) (č. 0151/2019); (*) (č. 0152/2019); (*) (č. 0153/2019); (*) (č. 0154/2019); Norbert Roth (č. 0155/2019); (*) (č. 0156/2019); Alessandro De Veris (č. 0157/2019); (*) (č. 0158/2019); (*) (č. 0159/2019); (*) (č. 0160/2019); Celia Arroyo López (č. 0161/2019); (*) (č. 0162/2019); (*) (č. 0163/2019); (*) (č. 0164/2019); (*) (č. 0165/2019); Izabela Pęgiel (č. 0166/2019); (*) (č. 0167/2019); (*) (č. 0168/2019); (*) (č. 0169/2019); (*) (č. 0170/2019); (*) (č. 0171/2019); (*) (č. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (č. 0173/2019); Grigore Prodan (č. 0174/2019); (*) (č. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (č. 0176/2019); (*) (č. 0177/2019); (*) (č. 0178/2019); (*) (č. 0179/2019); (*) (č. 0180/2019); (*) (č. 0181/2019); (*) (č. 0182/2019); (*) (č. 0183/2019); (*) (č. 0184/2019); (*) (č. 0185/2019); Volkan Sentürk (č. 0186/2019); Hansjörg Rothe (č. 0187/2019); (*) (č. 0188/2019); (*) (č. 0189/2019); (*) (č. 0190/2019); (*) (č. 0191/2019); Laurent Pambaguian (č. 0192/2019); Jamison Young (č. 0193/2019); Silvano Delonghi (č. 0194/2019); Roman Gembarzewski (č. 0195/2019); (*) (č. 0196/2019); (*) (č. 0197/2019); (*) (č. 0198/2019); Jürgen Gülck (č. 0199/2019); (*) (č. 0200/2019); (*) (č. 0201/2019); (*) (č. 0202/2019); Marc-antoine Meyer (č. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (č. 0204/2019); (*) (č. 0205/2019); (*) (č. 0206/2019); (*) (č. 0207/2019); R. Stoll (č. 0208/2019); Daniel Balint (č. 0209/2019); George McLoughlin (č. 0210/2019); Valeri Stoikov (č. 0211/2019); José Carvalho (č. 0212/2019); Renato Lelli (č. 0213/2019); Eugen Eberhardt (č. 0214/2019); Eugen Hoppe-schultze (č. 0215/2019); (*) (č. 0216/2019); (*) (č. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (č. 0218/2019).


18. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


19. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 3. apríla 2019 a 4. apríla 2019.


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.34 h.


21. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie