Index 
Protokoll
PDF 270kWORD 76k
Torsdagen den 28 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Nödsituationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 3.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (ingivna resolutionsförslag)
 4.Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) ***I (debatt)
 5.Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott ***I (debatt)
 6.Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar ***I (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  8.1.Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I (omröstning)
  8.2.Kvaliteten på dricksvatten ***I (omröstning)
  8.3.Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare ***I (omröstning)
  8.4.Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (omröstning)
  8.5.Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) ***I (omröstning)
  8.6.Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott ***I (omröstning)
  8.7.Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar ***I (omröstning)
  8.8.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (omröstning)
  8.9.Nödsituationen i Venezuela (omröstning)
  8.10.Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (omröstning)
  8.11.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (omröstning)
  8.12.Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Större interpellationer (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Inkomna dokument
 17.Framställningar
 18.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Nödsituationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Nödsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP))

Debatten hade ägt rum den 12 mars 2019 (punkt 19 i protokollet av den 12.3.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera och Fernando Ruas, för PPE-gruppen, om nödsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019),

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo och Francisco Assis, för S&D-gruppen, om nödsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019),

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om nödsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019),

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan och Lola Sánchez Caldentey, för GUE/NGL-gruppen, om nödsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019),

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, om nödsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 28.3.2019.


3. Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (2019/2670(RSP))

Debatten hade ägt rum den 25 mars 2019 (punkt 18 i protokollet av den 25.3.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Gerben-Jan Gerbrandy, för ALDE-gruppen, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato och Dario Tamburrano, för EFDD-gruppen, Kathleen Van Brempt och Seb Dance, för S&D-gruppen, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric och Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout och Karima Delli, för Verts/ALE-gruppen, om den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019),

—   Daniel Dalton och Bolesław G. Piecha, för ECR-gruppen, om den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019),

—   Jens Gieseke för PPE-gruppen, om den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 28.3.2019.


4. Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: John Howarth (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Bogusław Sonik för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Mircea Diaconu för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Monika Smolková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon och Maria Grapini.

Talare: Marianne Thyssen och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 28.3.2019.


5. Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Ignazio Corrao (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jean Arthuis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Emilian Pavel (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Marianne Thyssen och Milan Zver.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 28.3.2019.


6. Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout och Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout och Sirpa Pietikäinen redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, Simona Bonafè för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang och Markus Ferber.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig och Maria Grapini.

Talare: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout och Sirpa Pietikäinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 28.3.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.41 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 13 september 2018 (punkt 10.7 i protokollet av den 13.9.2018).

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0319)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.2. Kvaliteten på dricksvatten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

En första debatt hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 16 i protokollet av den 22.10.2018).
Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 23 oktober 2018 (punkt 7.13 i protokollet av den 23.10.2018).

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0320)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.3. Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0321)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.4. Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0322)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.5. Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0323)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.6. Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0324)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.7. Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout och Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0325)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.8. Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020 [2019/2003(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0326)


8.9. Nödsituationen i Venezuela (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 12 mars 2019 (punkt 19 i protokollet av den 12.3.2019).
Resolutionsförslagen tillkännagavs den 28 mars 2019 (punkt 2 i protokollet av den 28.3.2019).

Resolutionsförslag B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 och B8-0229/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0225/2019

(ersätter B8-0225/2019, B8-0227/2019 och B8-0229/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen,

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko och Charles Tannock, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0327)

(Resolutionsförslagen B8-0226/2019 och B8-0228/2019 bortföll.)


8.10. Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (omröstning)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Sophia in 't Veld, för utskottet LIBE, om situationen avseende rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0328)


8.11. Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 25 mars 2019 (punkt 18 i protokollet av den 25.3.2019).
Resolutionsförslagen tillkännagavs den 28 mars 2019 (punkt 3 i protokollet av den 28.3.2019).

Resolutionsförslag B8-0222/2019, B8-0223/2019 och B8-0224/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0222/2019

Antogs (P8_TA(2019)0329)

(Det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0223/2019 som ersatte resolutionsförslagen B8-0223/2019 och B8-0224/2019 bortföll.)

Inlägg:

Eleonora Evi, före omröstningen om ändringsförslag 7, som begärde en elektronisk kontroll av omröstningen om ändringsförslag 9.


8.12. Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet [2018/2237(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Talare: Anna Maria Corazza Bildt, som fördömde den nyligen genomföra bombningarna i Jemen. (Talmannen uttryckte sitt stöd för dessa uttalanden och skulle vidarebefordra dem till parlamentets talman.)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 27 mars 2019)

Betänkande Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan och Andrejs Mamikins

Betänkande Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Betänkande Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek och Anna Záborská

Betänkande Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Omröstning: torsdagen den 28 mars 2019)

Betänkande Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková och Marian Harkin

Betänkande Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov och Michaela Šojdrová

Betänkande Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz och Albert Deß

Nödsituationen i Venezuela - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil och José Inácio Faria

Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.13.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Större interpellationer (debatt)

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (G-000001/2019) de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić et Alojz Peterle, till kommissionen: Överträdelser av rättigheterna för barn vars föräldrar arbetar i Österrike (B8-0018/2019)

Daniel Buda utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Michael Detjen för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš och Monika Smolková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Inés Ayala Sender.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 28 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 28 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


15. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn av säkerställda obligationer (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: INTA, CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (artikel 39 i arbetsordningen), JURI (artikel 39 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen), AFCO, PETI


16. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll - del II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Förslag till ändring av EIB:s stadga – begäran om att inleda förfarandet i enlighet med artikel 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

rådgivande utskott:

BUDG, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

2) från ledamöterna

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om skydd av EU:s bananproducenter mot illojal konkurrens (B8-0148/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

INTA

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om den akademiska friheten och yttrandefriheten vid europeiska universitet (B8-0210/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT


17. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 22 mars 2019

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1216/2018), (*) (nr 1217/2018), (*) (nr 1218/2018), (*) (nr 1219/2018), (*) (nr 1220/2018), (*) (nr 0148/2019), (*) (nr 0149/2019), (*) (nr 0150/2019), (*) (nr 0151/2019), (*) (nr 0152/2019), (*) (nr 0153/2019), (*) (nr 0154/2019), Norbert Roth (nr 0155/2019), (*) (nr 0156/2019), Alessandro De Veris (nr 0157/2019), (*) (nr 0158/2019), (*) (nr 0159/2019), (*) (nr 0160/2019), Celia Arroyo López (nr 0161/2019), (*) (nr 0162/2019), (*) (nr 0163/2019), (*) (nr 0164/2019), (*) (nr 0165/2019), Izabela Pęgiel (nr 0166/2019), (*) (nr 0167/2019), (*) (nr 0168/2019), (*) (nr 0169/2019), (*) (nr 0170/2019), (*) (nr 0171/2019), (*) (nr 0172/2019), M.a Pilar Sánchez Cano (nr 0173/2019), Grigore Prodan (nr 0174/2019), (*) (nr 0175/2019), Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (nr 0176/2019), (*) (nr 0177/2019), (*) (nr 0178/2019), (*) (nr 0179/2019), (*) (nr 0180/2019), (*) (nr 0181/2019), (*) (nr 0182/2019), (*) (nr 0183/2019), (*) (nr 0184/2019), (*) (nr 0185/2019), Volkan Sentürk (nr 0186/2019), Hansjörg Rothe (nr 0187/2019), (*) (nr 0188/2019), (*) (nr 0189/2019), (*) (nr 0190/2019), (*) (nr 0191/2019), Laurent Pambaguian (nr 0192/2019), Jamison Young (nr 0193/2019), Silvano Delonghi (nr 0194/2019), Roman Gembarzewski (nr 0195/2019), (*) (nr 0196/2019), (*) (nr 0197/2019), (*) (nr 0198/2019), Jürgen Gülck (nr 0199/2019), (*) (nr 0200/2019), (*) (nr 0201/2019), (*) (nr 0202/2019), Marc-antoine Meyer (nr 0203/2019), Evelien Van Den Brink (nr 0204/2019), (*) (nr 0205/2019), (*) (nr 0206/2019), (*) (nr 0207/2019), R. Stoll (nr 0208/2019), Daniel Balint (nr 0209/2019), George McLoughlin (nr 0210/2019), Valeri Stoikov (nr 0211/2019), José Carvalho (nr 0212/2019), Renato Lelli (nr 0213/2019), Eugen Eberhardt (nr 0214/2019), Eugen Hoppe-schultze (nr 0215/2019), (*) (nr 0216/2019), (*) (nr 0217/2019), Krzysztof Gadomski (nr 0218/2019).


18. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 3–4 april 2019.


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.34.


21. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande