Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

—    препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Ако до 10.00 ч. утре политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръките, те ще се считат за приети. В противен случай ще бъдат подложени на глaсуване.

Препоръките ще бъдат на разположение на интернет сайта на Парламента по време на настоящата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация