Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - BrysselSlutlig utgåva

6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

—    rekommendation från ECON-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   rekommendation från ECON-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationerna innan klockan 10 i morgon, ska den anses godkänd. I annat fall ska de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna finns tillgängliga på parlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande