Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. apríla 2019 - BruselFinálna verzia

7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bispyribacu, denatónium-benzoátu, fenoxykarbu, flurochloridónu, chizalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefurylu, propachizafopu a tebufenozidu v určitých produktoch alebo na nich (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - lehota: 28. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aminopyralidu, kaptánu, cyazofamidu, flutianilu, krezoxím-metylu, lambda-cyhalotrínu, mandipropamidu, pyraklostrobínu, spiromezifénu, spirotetramatu, teflubenzurónu a tetrakonazolu v určitých produktoch alebo na nich (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - lehota: 2. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aklonifénu, Beauveria bassiana kmeň PPRI 5339, Clonostachys rosea kmeň J1446, fenpyrazamínu, mefentriflukonazolu a penkonazolu v určitých produktoch alebo na nich (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - lehota: 28. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie