Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. dubna 2019 - BruselKonečné znění

10. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního dubnového plenárního zasedání (PE 637.886/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny:

Středa

Hlasování o zprávě, kterou předkládá Maria Grapini, o zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (A8-0464/2018) (bod 38 PDOJ) a o zprávě, kterou předkládá Jiří Pospíšil, o zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (A8-0460/2018) (bod 39 PDOJ) se bude konat na druhém dubnovém dílčím zasedání.

Čtvrtek

Doporučení, které předkládá Jean Arthuis, k plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (bod 49 PDOJ), které bylo zařazeno do hlasování bez rozpravy, dosud nebylo přijato ve výboru BUDG. Bylo tudíž staženo z pořadu jednání.

Výbor JURI přijal 3 zprávy, které předkládá Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 a A8-0183/2019), o žádostech o zbavení imunity. Tyto zprávy byly v souladu s čl. 9 odst. 9 jednacího řádu zařazeny do čtvrtečního hlasování.

Parlament tyto změny schválil.

°
° ° °

Středa

Žádost skupiny PPE, aby byl název prohlášení Rady a Komise „Obchodní vztahy mezi EU a Čínou“ (bod 81 PDOJ) nahrazen názvem „Vztahy mezi EU a Čínou“.

Vystoupil Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (pro: 304, proti: 177, zdrželo se: 13).

Čtvrtek

Žádost poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty a skupiny EFDD a ECR, aby bylo z pořadu jednání staženo hlasování o balíčku opatření v oblasti mobility zahrnujícím zprávy, které předkládají Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) a Wim van de Camp (A8-0205/2018) (body 76, 77 a 78 PDOJ).

Vystoupili: Andrey Novakov s odůvodněním žádosti jménem poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty a Ismail Ertug (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 219, proti: 267, zdrželo se: 17).

S ohledem předpokládanou délku hlasování předseda navrhl, aby rozpravy začaly již v 8:30 a hlasování v 11:00.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 174 odst. 8 jednacího řádu se o několika pozměňovacích návrzích s podobným obsahem nebo cílem bude hlasovat najednou.

Žádost skupiny EFDD, aby byla na pořad jednání zařazena jako první bod rozprava o zprávě, kterou předkládá Sergei Stanishev, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterých se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (A8-0047/2019), která byla zařazena do hlasování bez rozpravy (bod 73 PDOJ).

Vystoupili: Julia Reid za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti a Esteban González Pons za skupinu PPE proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 144, proti: 299, zdrželo se: 9).

Žádost skupiny S&D, aby bylo na pořad jednání zařazeno jako třetí bod prohlášení Komise o uceleném rámci Evropské unie pro endokrinní disruptory. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na nadcházejícím dílčím zasedání.

Vystoupil Eric Andrieu za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 216, proti: 222, zdrželo se: 12).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění