Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna

10. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji kwietniowej w 2019 r. (PE 637.886/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował następujące zmiany:

Środa

Sprawozdanie Marii Grapini „Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł” (A8-0464/2018) (pkt 38 PDOJ) i sprawozdanie Jiřígo Pospíšila „Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej” (A8-0460/2018) (pkt 39 PDOJ) zostaną poddane pod głosowanie w czasie drugiej sesji kwietniowej.

Czwartek

Zalecenie Jeana Arthuisa „Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii(pkt 49 PDOJ), które wpisano bez debaty w punkcie „Głosowanie”, nie zostało jeszcze przyjęte w komisji BUDG. Zostało zatem wycofane z porządku obrad.

Komisja JURI przyjęła 3 sprawozdania Angela Dzhambazkiego (A8-0185/2019, A8-0184/2019 i A8-0183/2019) w sprawie wiosków o uchylenie immunitetu. Zgodnie z art. 9 ust. 9 Regulaminu sprawozdania te wpisano do punktu „Głosowanie” w czwartek.

Parlament wyraził zgodę na te zmiany.

°
° ° °

Środa

Wniosek grupy PPE o zastąpienie tytułu oświadczeń Rady i Komisji „Stosunki handlowe UE–Chiny” (pkt 81 PDOJ) tytułem „Stosunki UE–Chiny”.

Głos zabrał Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, by uzasadnić wniosek.

W GI przy (304 głosach za, 177 głosach przeciw, 13 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg oraz grup EFDD i ECR o wycofanie z porządku obrad głosowania nad „Pakietem na rzecz mobilności”, obejmującym sprawozdania Ismaila Ertuga (A8-0204/2018), Merji Kyllönen (A8-0206/2018) i Wima van de Campa (A8-0205/2018) (pkt 76, 77 i 78 PDOJ).

Głos zabrali: Andrey Novakov, który uzasadnił wniosek w imieniu grupy posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg, i Ismail Ertug (sprawozdawca), który sprzeciwił się przyjęciu wniosku.

W GI (przy 219 głosach za, 267 głosach przeciwko, 17 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Głosowanie będzie wymagało dłuższego czasu, dlatego przewodniczący zaproponował, by rozpocząć debaty wcześniej, o godz. 8.30, a głosowania o godz. 11.00.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 174 ust. 8 Regulaminu poprawki o podobnym brzmieniu lub celu zostaną poddane pod głosowanie łącznie.

Wniosek grupy EFDD o wpisanie w pierwszym punkcie porządku obrad debaty nad sprawozdaniem Sergeia Stanisheva w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (A8-0047/2019), wpisane bez debaty w punkcie „Głosowanie” (pkt 73 PDOJ).

Głos zabrali: Julia Reid w imieniu grupy EFDD, która uzasadniła wniosek, i Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, który sprzeciwił się przyjęciu wniosku.

W GI (przy 144 głosach za, 299 głosach przeciwko, 9 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy S&D o wpisanie w trzecim punkcie porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie kompleksowych ram Unii Europejskiej dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Na zakończenie debaty przewidziano złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czasie kolejnej sesji miesięcznej.

Głos zabrał Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek.

W GI (przy 216 głosach za, 222 głosach przeciwko, 12 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna