Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. apríla 2019 - BruselFinálna verzia

10. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej aprílovej plenárnej schôdze 2019 (PE 637.886/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny:

Streda

O správe Marie Grapiniovej "Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“" (A8-0464/2018) (bod 38 konečného návrhu programu schôdze) a správe Jiřího Pospíšila "Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly" (A8-0460/2018) (bod 39 konečného návrhu programu schôdze) sa bude hlasovať na druhej aprílovej schôdzi.

Štvrtok

Odporúčanie Jeana Arthuisa "Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie" (bod 49 konečného návrhu programu schôdze), ktoré bolo zaradené bez rozpravy do hlasovania, ešte nebolo prijaté vo výbore BUDG. Preto bolo stiahnuté z programu.

Výbor JURI prijal 3 správy Angela Dzhambazkeho (A8-0185/2019, A8-0184/2019 a A8-0183/2019) o žiadostiach o zbavenie Georgiosa Epitideiosa, Eleftheriosa Synadinosa a Lamprosa Fountoulisa imunity. V súlade s článkom 9 ods. 9 rokovacieho poriadku boli zaradené do hlasovania vo štvrtok.

Parlament súhlasil s týmito zmenami.

°
° ° °

Streda

Žiadosť skupiny PPE o nahradenie názvu vyhlásenia Rady a Komisie "Obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou" (bod 81 konečného návrhu programu schôdze) názvom "Vzťahy medzi EÚ a Čínou".

V rozprave vystúpil Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 304, proti: 177, zdržali sa hlasovania: 13).

Štvrtok

Žiadosť skupiny poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, a skupín EFDD a ECR, aby sa z programu schôdze stiahlo hlasovanie o "Balíku opatrení v oblasti mobility", ktorý obsahuje správy Ismaila Ertuga (A8-0204/2018), Merja Kyllönenovej (A8-0206/2018) et Wima van de Campa (A8-0205/2018) (body 76, 77 a 78 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Novakov, ktorý odôvodnil žiadosť v mene poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, a Ismail Ertug (spravodajca), proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 219, proti: 267, zdržali sa hlasovania: 17).

Vzhľadom na mimoriadnu dĺžku hlasovania predseda navrhol presunúť začiatok rozpravy na 8.30 h a hlasovanie na 11.00 h.

Parlament návrh schválil.

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 174 ods. 8 rokovacieho poriadku sa bude o niekoľkých pozmeňujúcich návrhoch s podobným obsahom alebo cieľmi hlasovať spoločne.

Žiadosť skupiny EFDD, aby sa správa Sergeia Stanisheva "Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (A8-0047/2019), ktorá bola zaradená bez rozpravy do hlasovania, zaradila ako prvý bod programu (bod 73 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: Julia Reid v mene skupiny EFDD, ktorá odôvodnila žiadosť a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 144, proti: 299, zdržali sa hlasovania: 9).

Žiadosť skupiny S&D, aby sa vyhlásenie Komisie o komplexnom rámci EÚ v oblasti endokrinných disruptorov zapísalo ako tretí bod programu. Rozprava by sa ukončila predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo na nasledujúcej schôdzi.

V rozprave vystúpil Eric Andrieu v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 216, proti: 222, zdržali sa hlasovania: 12).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie