Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - Брюксел

12. Разискване с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа (разискване)
CRE

Дебат с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа (2019/2672(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Stefan Löfven (министър-председател на Швеция).

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Peter Lundgren, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, и Harald Vilimsky, от името на групата ENF.

Изказа се Stefan Löfven.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling и Christofer Fjellner.

Изказа се Stefan Löfven.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация