Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

12. Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2019/2672(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνει ο Stefan Löfven (πρωθυπουργός της Σουηδίας).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνει ο Stefan Löfven.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Δημήτριος Παπαδημούλης, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling και Christofer Fjellner.

Παρεμβαίνει ο Stefan Löfven.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου