Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

17. Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (2019/2677(RSP))

Οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elsi Katainen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Gabriela Zoană και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Melania Gabriela Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου