Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 268kWORD 78k
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Communication de la Présidence (délai pour les questions avec demande de réponse écrite (article 130 du règlement))
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
 12.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 13.Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (συζήτηση)
 15.Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I (συζήτηση)
 16.Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 17.Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 18.Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I - Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I (συζήτηση)
 19.Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 14.00.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος εκφράζει την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση της Laura Codruţa Kövesi, υποψήφιας για τη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, η οποία τέθηκε υπό δικαστική εποπτεία από τις ρουμανικές αρχές την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, γεγονός το οποίο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων περιορισμών των προσωπικών ελευθεριών της, ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει εκτός της χώρας και να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης. Ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου στη Laura Codruţa Kövesi. Ζητεί από τις ρουμανικές αρχές να σεβαστούν την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων και να μην εμποδίσουν τη συμμετοχή της Laura Codruţa Kövesi σε κανένα στάδιο της διαδικασίας επιλογής για τη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα.

Παρεμβαίνει ο Josef Weidenholzer, ο οποίος συντάσσεται με τις απόψεις του Προέδρου.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν ο Daniele Viotti, ο οποίος καταγγέλλει την επαναφορά στο Μπρουνέι της θανατικής ποινής δια λιθοβολισμού για ομοφυλοφιλία και άλλους λόγους (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την έντονη αντίθεση του Κοινοβουλίου στη θανατική ποινή σε ολόκληρο τον κόσμο και για οποιονδήποτε λόγο), και η Lívia Járóka.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Jean-Marie Le Pen ήταν δικαιολογημένα απών από τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 29 Μαΐου έως και τις 15 Νοεμβρίου 2018 .


5. Communication de la Présidence (délai pour les questions avec demande de réponse écrite (article 130 du règlement))

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την κατάθεση ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 130 του Κανονισμού) είναι η 18η Απριλίου 2019.


6. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

—    σύσταση της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019

—   σύσταση της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Εάν οι εν λόγω συστάσεις δεν αποτελέσουν, πριν από τις 10.00 της αυριανής μέρας, το αντικείμενο ένστασης από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, θα θεωρούνται εγκριθείσες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τίθενται σε ψηφοφορία.

Οι συστάσεις διατίθενται στο Eurοparl καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


7. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop και tebufenozide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - προθεσμία: 28 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron και tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - προθεσμία: 2 Ιουνίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες aclonifen, Beauveria bassiana στέλεχος PRI 5339, Clonostachys rosea στέλεχος J1446, fenpyrazamine, mefentrazifluconazole και penconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - προθεσμία: 28 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη (2018/2269(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού (2018/2270(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου (2018/2268(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου Δεκεμβρίου 2018 (1ο μέρος) διατίθεται στον ιστότοπο Eurοparl.


10. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Απριλίου I 2019 (PE 637.886/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Τετάρτη

Η έκθεση της Maria Grapini με τίτλο "Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων" (A8-0464/2018) (σημείο 38 του PDOJ) και η έκθεση του Jiří Pospíšil με τίτλο "Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων" (A8-0460/2018) (σημείο 39 του PDOJ) θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά τη σύνοδο του Απριλίου II.

Πέμπτη

Η σύσταση του Jean Arthuis με τίτλο "Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση" (σημείο 49 του PDOJ), η οποία είχε συμπεριληφθεί χωρίς συζήτηση στην ώρα των ψηφοφοριών, δεν έχει ακόμη εγκριθεί στην επιτροπή BUDG. Συνεπώς, αφαιρείται από την ημερήσια διάταξη.

Η επιτροπή JURI ενέκρινε 3 εκθέσεις του Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 και A8-0183/2019) σχετικά με αιτήσεις άρσης της ασυλίας. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9 του Κανονισμού, συμπεριλαμβάνονται στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτές τις τροποποιήσεις.

°
° ° °

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE για αντικατάσταση του τίτλου των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής "Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας" (σημείο 81 του PDOJ) από τον τίτλο "Σχέσεις ΕΕ-Κίνας".

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (304 υπέρ, 177 κατά, 13 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Αίτημα ομάδας βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο και των Ομάδων EFDD και ECR για αφαίρεση από την ημερήσια διάταξη της ψηφοφορίας επί της "δέσμης μέτρων για την κινητικότητα", στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκθέσεις των Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) και Wim van de Camp (A8-0205/2018) (σημεία 76, 77 και 78 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν ο Andrey Novakov, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα εξ ονόματος της ομάδας βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, και ο Ismail Ertug (εισηγητής), κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (219 υπέρ, 267 κατά, 17 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Δεδομένης της μεγάλης διάρκειας της ώρας των ψηφοφοριών, ο Πρόεδρος προτείνει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις στις 8.30, και η ώρα των ψηφοφοριών στις 11.00.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφος 8 του Κανονισμού, οι τροπολογίες που έχουν παρόμοιο περιεχόμενο ή στόχο θα τεθούν σε ψηφοφορία μαζί.

Αίτημα της Ομάδας EFDD για την προσθήκη, ως πρώτου σημείου στην ημερήσια διάταξη, συζήτησης επί της έκθεσης του Sergei Stanishev με τίτλο "Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0047/2019), η οποία έχει συμπεριληφθεί χωρίς συζήτηση στην ώρα των ψηφοφοριών (σημείο 73 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν οι Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία αιτιολογεί το αίτημα και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (144 υπέρ, 299 κατά, 9 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D για την προσθήκη ως τρίτου σημείου στην ημερήσια διάταξη δήλωσης της Επιτροπής όσον αφορά ένα συνολικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου.

Παρεμβαίνει ο Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (216 υπέρ, 222 κατά, 12 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


11. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (2019/2676(RSP))

Οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alyn Smith σχετικά με τα σχόλια του Gerard Batten (η Πρόεδρος απαντά ότι θα μεταφέρει το ερώτημα στον Πρόεδρο), Mike Hookem, μη εγγεγραμμένος, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance και Julie Girling.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Melania Gabriela Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


12. Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2019/2672(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνει ο Stefan Löfven (πρωθυπουργός της Σουηδίας).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνει ο Stefan Löfven.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Δημήτριος Παπαδημούλης, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling και Christofer Fjellner.

Παρεμβαίνει ο Stefan Löfven.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος


13. Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Ο Jerzy Buzek παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Langen, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Jerzy Buzek.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2019.


14. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Ο Gabriel Mato παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Francesc Gambús (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mike Hookem, μη εγγεγραμμένος, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Izaskun Bilbao Barandica και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Gabriel Mato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2019.


15. Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019).

Η Clara Aguilera παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlos Iturgaiz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Jordi Solé.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Clara Aguilera.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2019.


16. Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Ο Gérard Deprez παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Angelika Mlinar (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Emil Radev και Helga Stevens.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Gérard Deprez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2019.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

17. Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (2019/2677(RSP))

Οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elsi Katainen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Gabriela Zoană και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Melania Gabriela Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I - Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 15 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 15 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019).

Οι Maria Grapini και Jiří Pospíšil παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Ivan Štefanec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Arndt Kohn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Maria Grapini και Jiří Pospíšil.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


19. Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Η Daniela Aiuto παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karoline Graswander-Hainz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Daniela Aiuto.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2019.


20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, σχετικά με την προηγούμενη συζήτηση, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská και Nicola Caputo.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 637.886/OJJE).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χρυσόγονος, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου