Index 
Jegyzőkönyv
PDF 248kWORD 70k
2019. április 3., Szerda - BrüsszelVégleges kiadás
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.Az elnök közleménye (az írásbeli választ igénylő kérdések benyújtásának határideje (az eljárási szabályzat 130. cikke))
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 10.Ügyrend
 11.Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (vita)
 12.Vita Stefan Löfvennel, Svédország miniszterelnökével, Európa jövőjéről (vita)
 13.A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (vita)
 14.Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (vita)
 15.A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv ***I (vita)
 16.Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése ***I (vita)
 17.EU–Kína-kapcsolatok (vita)
 18.A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I – A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása ***I (vita)
 19.A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése ***I (vita)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2019. március 28-án, csütörtökön megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 14.00-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök kifejezésre juttatja a Parlament aggodalmát Laura Codruţa Kövesi ügyével kapcsolatban, aki a Parlament jelöltje az európai főügyészi tisztségre. Laura Codruţa Kövesit a román hatóságok 2019. március 28-án, csütörtökön hatósági felügyelet alá helyezték, ami miatt – más egyéni szabadságainak korlátozása mellett – nem hagyhatja el az országot, és nem kommunikálhat a sajtóval. Az elnök megerősíti, hogy Laura Codruţa Kövesi továbbra is élvezi a Parlament bizalmát és támogatását. Amellett, hogy felidézi az igazságügyi hatóságok fellépésébe való be nem avatkozás elvét, kéri a román hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a tagállamok és az európai intézmények közötti lojális együttműködés elvét, és ne akadályozzák Laura Codruţa Kövesi részvételét az európai főügyész kiválasztási eljárásában.

Felszólal: Josef Weidenholzer, aki egyetért az elnök kijelentéseivel.

°
° ° °

Felszólal Daniele Viotti, aki elítéli, hogy Bruneiben újra bevezették a megkövezés általi halálbüntetést a homoszexualitás és egyéb okok tekintetében (az elnök emlékeztet rá, hogy a Parlament határozottan ellenzi a halálbüntetést a világon mindenütt és tekintet nélkül indokára) és Járóka Lívia.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen igazoltan volt távol a 2018. május 29. és november 15. közötti ülésekről.


5. Az elnök közleménye (az írásbeli választ igénylő kérdések benyújtásának határideje (az eljárási szabályzat 130. cikke))

Az elnök bejelenti, hogy az írásbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 130. cikke) benyújtásának határideje 2019. április 18.


6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

—    Az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 28-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   Az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 28-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Amennyiben holnap 10 óráig bármelyik képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást ellenük, az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell azokat bocsátani.

Az ajánlások a jelenlegi ülés időtartama alatt elérhetők a Parlament honlapján.


7. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található biszpiribak, denatónium-benzoát, fenoxikarb, flurokloridon, kizalofop-P-etil, kizalofop-P-tefuril, propakizafop és tebufenozid szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - határidő: 2019. május 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, kaptán, ciazofamid, flutianil, krezoxim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklosztrobin, spiromezifen, spirotetramát, teflubenzuron és tetrakonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - határidő: 2019. június 2.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aklonifen, Beauveria bassiana (törzs: PPRI 5339), Clonostachys rosea (törzs: J1446), fenpirazamin, mefentriflukonazol és penkonazol szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - határidő: 2019. május 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI.


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

JURI

- Javaslat az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

AFET, BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai Parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Jelentés a Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2269(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Jelentés az Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2270(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Jelentés a Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2268(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2018. decemberi ülésen (első rész) elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a Parlament internetes oldalán.


10. Ügyrend

Kiosztották a 2019. áprilisi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 637.886/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök a következő módosítási javaslatokat teszi:

Szerda

Maria Grapini a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló jelentését (A8-0464/2018) (a napirendtervezet 38. pontja) és Jiří Pospíšil a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozásáról szóló jelentését (A8-0460/2018) (a napirendtervezet 39. pontja) az áprilisi II. ülésen terjeszik elő szavazásra.

Csütörtök

Jean Arthuis Az EU általános költségvetésének 2019. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggésben” című ajánlását (a napirendtervezet 49. pontja), amelyet vita nélkül vettek fel a szavazások órája napirendi pontjai közé, a BUDG bizottság még nem fogadta el. Következésképpen törölték a napirendről.

A JURI bizottság elfogadta Angel Dzhambazki mentelmi jog felfüggesztéséről szóló 3 jelentését (A8-0185/2019, A8-0184/2019 és A8-0183/2019). Az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének megfelelően e jelentéseket felveszik a csütörtöki szavazások órája napirendjére.

A Parlament elfogadja ezeket a módosításokat.

°
° ° °

Szerda

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a Tanács és a Bizottság nyilatkozatainak (a napirendtervezet 81. pontja) címét „EU–Kína kereskedelmi kapcsolatokról” változtassák „EU–Kína-kapcsolatokra”.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (304 mellette, 177 ellene, 13 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.

Csütörtök

Az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő, valamint az EFDD és az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az Ismail Ertug- (A8-0204/2018), Merja Kyllönen- (A8-0206/2018) és Wim van de Camp-jelentésekből (A8-0205/2018) álló „mobilitási csomagról” szóló szavazást vegyék le a napirendről (a napirendtervezet 76., 77. és 78. pontja).

Felszólal Andrey Novakov, aki az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nevében indokolja a kérelmet, és Ismail Ertug (előadó), aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (219 mellette, 267 ellene, 17 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Mivel a szavazások tervezett időtartama jelentős, az elnök javasolja, hogy a vitákat hozzák előre 8:30-ra, a szavazások óráját pedig 11 órára.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 174. cikkének (8) bekezdése alapján az azonos tartalmú vagy célú módosításokat tömbösítve bocsátják szavazásra.

Az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy Sergei Stanishevnek a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentését (A8-0047/2019), amely eredetileg vita nélkül szerepelt a szavazások órája napirendjén, a napirend első pontjaként bocsássák vitára (a napirendtervezet 73. pontja).

Felszólal Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést és Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (144 mellette, 299 ellene, 9 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendbe 3. pontként illesszék be a Bizottság nyilatkozatát az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai keretről. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák, melyekről a következő ülésen szavaznának.

Felszólal: Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (216 mellette, 222 ellene, 12 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


11. Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Alyn Smith Gerard Batten felszólalásával kapcsolatban (az elnök azt válaszolja, hogy a kérdést továbbítani fogja a Parlament elnökének), Mike Hookem, független, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance és Julie Girling.

Felszólal Jean-Claude Juncker és Melania Gabriela Ciot.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


12. Vita Stefan Löfvennel, Svédország miniszterelnökével, Európa jövőjéről (vita)

Vita Stefan Löfvennel, Svédország miniszterelnökével, Európa jövőjéről (2019/2672(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Stefan Löfven (svéd miniszterelnök).

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Stefan Löfven.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling és Christofer Fjellner.

Felszólal: Stefan Löfven.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök


13. A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (vita)

Jelentés a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Werner Langen, Jonathan Bullock, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė és Maria Spyraki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová és Seán Kelly.

Felszólal Miguel Arias Cañete és Jerzy Buzek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.4-i jegyzőkönyv, 6.10. pont .


14. Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (vita)

Jelentés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Eider Gardiazabal Rubial (a BUDG bizottság véleményének előadója), Francesc Gambús (az ENVI bizottság véleményének előadója), Iskra Mihaylova (a REGI bizottság véleményének előadója), Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Ulrike Rodust, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és John Stuart Agnew, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal Mike Hookem, független, Erdős Norbert, Ricardo Serrão Santos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro és Michela Giuffrida.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Izaskun Bilbao Barandica és Gesine Meissner.

Felszólal Violeta Bulc és Gabriel Mato.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.4-i jegyzőkönyv, 6.11. pont .


15. A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv ***I (vita)

Jelentés a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2019. január 17. (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.7. pont ).

Clara Aguilera előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Carlos Iturgaiz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jordi Solé.

Felszólal Violeta Bulc és Clara Aguilera.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.4-i jegyzőkönyv, 6.12. pont .


16. Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése ***I (vita)

Jelentés az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Angelika Mlinar (a FEMM bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emil Radev és Helga Stevens.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal Věra Jourová és Gérard Deprez.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.4-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .


ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

17. EU–Kína-kapcsolatok (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: EU–Kína-kapcsolatok (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alessia Maria Mosca, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elsi Katainen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Gabriela Zoană és Kateřina Konečná.

Felszólal Jyrki Katainen és Melania Gabriela Ciot.

A vitát berekesztik.


18. A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I – A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása ***I (vita)

Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0464/2018)

A kérdést 2019. január 15-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.8. pont )

Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

A kérdést 2019. január 15-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.1. pont ).

Maria Grapini és Jiří Pospíšil előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ivan Štefanec (a BUDG bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Arndt Kohn, az S&D képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Dobromir Sośnierz, független.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal Violeta Bulc, Maria Grapini és Jiří Pospíšil.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


19. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése ***I (vita)

Jelentés a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Karoline Graswander-Hainz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo.

Felszólal Violeta Bulc és Daniela Aiuto.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.4-i jegyzőkönyv, 6.14. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, az előző vitáról, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská és Nicola Caputo.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 637.886/OJJE).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.44-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat