Kazalo 
Zapisnik
PDF 236kWORD 71k
Sreda, 3. april 2019 - BruseljKončna izdaja
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sporočilo predsednika (rok za vprašanja za pisni odgovor (člen 130 Poslovnika))
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 10.Razpored dela
 11.Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 12.Razprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom o prihodnosti Evrope (razprava)
 13.Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I (razprava)
 14.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (razprava)
 15.Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (razprava)
 16.Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije ***I (razprava)
 17.Odnosi med EU in Kitajsko (razprava)
 18.Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I - Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole ***I (razprava)
 19.Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 28. marca 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 14.00.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je izrazil zaskrbljenost Parlamenta v zadevi Laure Codruţa Kövesi, kandidatke Parlamenta za mesto evropskega glavnega tožilca, proti kateri so romunske oblasti v četrtek, 28. marca 2019, uvedle sodni nadzor, kar med drugimi omejuje njene individualne svoboščine in ji preprečuje, da bi zapustila državo in govorila s tiskom. Predsednik je znova izrazil podporo Lauri Codruţa Kövesi in zaupanje vanjo. Pri tem opominja na načelo nevmešavanja v delo sodstva, romunske oblasti pa poziva, naj spoštujejo načelo lojalnega sodelovanja med državami članicami in institucijami ter ne ovirajo sodelovanja Laure Codruţa Kövesi v celotnem postopku izbire za mesto evropskega glavnega tožilca.

Govoril je Josef Weidenholzer, ki se je strinjal s predsednikom.

°
° ° °

Govorila sta Daniele Viotti, ki je obsodil, da so v Bruneju ponovno uvedli smrtno kazen s kamenjanjem za homoseksualnost in druge razloge (predsednik je spomnil, da Parlament nasprotuje smrtni kazni po vsem svetu iz katerega koli razloga), ter Lívia Járóka.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Opravičena je bila odsotnost Jean-Marieja Le Pena na sejah od 29. maja do vključno 15. novembra 2018.


5. Sporočilo predsednika (rok za vprašanja za pisni odgovor (člen 130 Poslovnika))

Predsednik je sporočil, da je rok za vložitev vprašanj za pisni odgovor (člen 130 Poslovnika) 18. april 2019.


6. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

—    priporočila odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   priporočila odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Če jutri do desetih priporočilom ne nasprotuje politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, se štejejo za sprejeta. V nasprotnem primeru se o njih glasuje.

Priporočila so v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.


7. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop P tefuril, propakvizafop in tebufenozid v ali na nekaterih proizvodih (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - rok: 28. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aminopiralid, kaptan, ciazofamid, flutianil, krezoksim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron in tetrakonazol v ali na nekaterih proizvodih (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - rok: 2. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aklonifen, Beauveria bassiana sev PPRI 5339, Clonostachys rosea sev J1446, fenpirazamin, mefentriflukonazol in penkonazol v ali na nekaterih proizvodih (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - rok: 28. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI.


8. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - odbor EMPL - Poročevalec: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis) (2018/2269(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos) (2018/2270(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Epitidiosu (Georgios Epitideios) (2018/2268(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem decembra 2018 (prvi del), je na voljo na spletišču Parlamenta.


10. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje aprila I 2019 (PE 637.886/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe:

Sreda

O poročilu Marie Grapini "Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine" (A8-0464/2018) (točka 38 PDOJ) in poročilu Jiříja Pospíšila "Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole" (A8-0460/2018) (točka 39 PDOJ) se bo glasovalo na drugem aprilskem zasedanju.

Četrtek

Priporočila Jeana Arthuisa "Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije" (točka 49 PDOJ), ki je bilo brez razprave uvrščeno med točke za čas glasovanja, odbor BUDG še ni sprejel. Zaradi tega je bilo umaknjeno z dnevnega reda.

Odbor JURI je sprejel 3 poročila Angela Dzhambazkega (A8-0185/2019, A8-0184/2019 in A8-0183/2019) o zahtevah za odvzem imunitete. V skladu s členom 9(9) Poslovnika so uvrščena med točke za čas glasovanja v četrtek.

Parlament se je strinjal s spremembami.

°
° ° °

Sreda

Zahteva skupine PPE, da se naslov izjave Sveta in Komisije "Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko" (točka 81 PDOJ) spremeni v "Odnosi med EU in Kitajsko".

Govoril je Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je poimenskim glasovanjem (304 za, 177 proti, 13 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Četrtek

Zahteva skupine poslancev, ki dosega vsaj nižji prag, ter skupin EFDD in ECR, da se z dnevnega reda umakne glasovanje o "Svežnju o mobilnosti", ki zajema poročila Ismaila Ertuga (A8-0204/2018), Merje Kyllönen (A8-0206/2018) in Wima van de Campa (A8-0205/2018) (točke 76, 77 in 78 PDOJ).

Govorila sta Andrey Novakov, ki je v imenu skupine poslancev, ki dosega vsaj nižji prag, obrazložil zahtevo, in Ismail Ertug (poročevalec), ki je nasprotoval zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (219 za, 267 proti, 17 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Glede na trajanje časa glasovanja je predsednik predlagal, da se razprave začnejo ob 8:30, glasovanje pa ob 11:00.

Parlament je izjavil, da se strinja s predlogom.

Predsednik je sporočil, da se bo v skladu s členom 174(8) Poslovnika o več predlogih sprememb s podobno vsebino ali podobnim ciljem glasovalo v bloku.

Zahteva skupine EFDD, da se kot prva točka na dnevni red doda razprava o poročilu Sergeia Stanisheva "Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije (A8-0047/2019), ki je bilo brez razprave uvrščeno med točke za čas glasovanja (točk 73 PDOJ).

Govorili so Julia Reid v imenu skupine EFDD, ki je obrazložila zahtevo, in Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki ji je nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (144 za, 299 proti, 9 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine S&D, da se kot tretjo točko na dnevni red uvrsti izjava Komisije o celovitem okviru Evropske unije o endokrinih motilcih. Razprava se bo zaključila z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih se bo glasovalo na naslednjem zasedanju.

Govoril je Eric Andrieu v imenu skupine S&D, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (216 za, 222 proti, 12 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


11. Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izstop Združenega kraljestva iz EU (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Elmar Brok v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Gerard Batten v imenu skupine ENF, Alyn Smith o predlogu Gerarda Battena, (predsedujoča je odgovorila, da bo vprašanje posredovala predsedniku), Mike Hookem samostojni poslanec, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance in Julie Girling.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Melania Gabriela Ciot.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


12. Razprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom o prihodnosti Evrope (2019/2672(RSP))

Predsednik je pred začetkom razprave podal kratko izjavo.

Govoril je Stefan Löfven (predsednik švedske vlade).

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so: Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Peter Lundgren v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD in Harald Vilimsky v imenu skupine ENF.

Govoril je Stefan Löfven.

Po postopku "catch the eye" so govorili: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling in Christofer Fjellner.

Govoril je Stefan Löfven.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik


13. Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek je predstavil poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so: Werner Langen v imenu skupine PPE, Dan Nica v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Morten Petersen v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Werner Langen, Jonathan Bullock v imenu skupine EFDD, Christelle Lechevalier v imenu skupine ENF, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė in Maria Spyraki.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Michaela Šojdrová in Seán Kelly.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Jerzy Buzek.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 4.4.2019.


14. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so: Eider Gardiazabal Rubial (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Francesc Gambús (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Iskra Mihaylova (pripravljavka mnenja odbora REGI), Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, Ulrike Rodust v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Marco Affronte v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD in John Stuart Agnew v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govorili so: samostojni poslanec Mike Hookem, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro in Michela Giuffrida.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Izaskun Bilbao Barandica in Gesine Meissner.

Govorila sta Violeta Bulc in Gabriel Mato.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 4.4.2019.


15. Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 17. januarja 2019 (točka 10.7 zapisnika z dne 17.1.2019).

Clara Aguilera je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so: Carlos Iturgaiz v imenu skupine PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Marco Affronte v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" je govoril Jordi Solé.

Govorili sta Violeta Bulc in Clara Aguilera.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 4.4.2019.


16. Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez je predstavil poročilo.

Govorila je Angelika Mlinar (pripravljavka mnenja odbora FEMM).

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so: Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Emil Radev in Helga Stevens.

Po postopku "catch the eye" je govoril Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Věra Jourová in Gérard Deprez.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 4.4.2019.


PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

17. Odnosi med EU in Kitajsko (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Odnosi med EU in Kitajsko (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so: Godelieve Quisthoudt-Rowohl v imenu skupine PPE, Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Elsi Katainen v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, France Jamet v imenu skupine ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Maria Gabriela Zoană in Kateřina Konečná.

Govorila sta Jyrki Katainen in Melania Gabriela Ciot.

Razprava se je zaključila.


18. Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I - Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Vprašanje je bilo ob koncu medinstitucionalnih pogajanj dne 15. januarja 2019 v skladu s členom 59(4) Poslovnika posredovano pristojnemu odboru (točka 8.8 zapisnika z dne 15.1.2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Vprašanje je bilo ob koncu medinstitucionalnih pogajanj dne 15. januarja 2019 v skladu s členom 59(4) Poslovnika posredovano pristojnemu odboru (točka 8.1 zapisnika z dne 15.1.2019).

Maria Grapini in Jiří Pospíšil sta predstavila poročili.

Govoril je Ivan Štefanec (pripravljavec mnenja odbora BUDG).

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so: Arndt Kohn v imenu skupine S&D, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF in samostojni poslanec Dobromir Sośnierz.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so: Violeta Bulc, Maria Grapini in Jiří Pospíšil.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


19. Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so: Karoline Graswander-Hainz v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL in Maria Grapini.

Po postopku "catch the eye" je govoril Nicola Caputo.

Govorila sta Violeta Bulc in Daniela Aiuto.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika z dne 4.4.2019.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender o predhodni razpravi, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská in Nicola Caputo.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 637.886/OJJE).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo