Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0143(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0278/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0278/2018

Συζήτηση :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0347

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

2. Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Η Sophia in 't Veld παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Birgit Collin-Langen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Arena, Ελευθέριος Συναδινός, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda και Paul Tang.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι António Marinho e Pinto, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Maria Lidia Senra Rodríguez.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Sophia in 't Veld.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου