Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

5. Делегирани актове (член 105 параграф 6 от Правилника за дейността) (последващи действия)

Председателят направи следното съобщение:

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) беше съобщена по време на пленарното заседание вчера, сряда, 3 април 2019 г. (точка 6 от протокола от 3.4.2019 г.);

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) беше съобщена по време на пленарното заседание вчера, сряда, 3 април 2019 г. (точка 6 от протокола от 3.4.2019 г.).

Срещу тези препоръки не бяха представени възражения в определения срок.

Следователно препоръките се считат за приети и ще се публикуват в приетите текстове на днешното заседание.

Последно осъвременяване: 25 юни 2019 г.Правна информация