Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


6.1. Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос [2018/2268(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0185/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0333)


6.2. Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис [2018/2269(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0183/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0334)

Изказвания

Lampros Fountoulis преди гласуването.


6.3. Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос [2018/2270(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0184/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0335)


6.4. Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Сергей Станишев (A8-0047/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

Изказаха се Ashley Fox, от името на групата ECR, с искане за отлагане на гласуването в съответствие с член 190 от Правилника за дейността, и Iratxe García Pérez, срещу това искане.

С електронно гласуване (161 гласа „за“, 392 гласа „против“, 28 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърли искането.

Изказаха се Julie Girling, от името на група членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Esteban González Pons, срещу това искане.

С електронно гласуване (230 гласа „за“, 354 гласа „против“, 25 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0336)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.5. Насоки за политиките на заетост на държавите членки * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0337)


6.6. Управление на отпадъците (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 216, параграф 2 от Правилника за дейността от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, относно управлението на отпадъците (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0338)


6.7. Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.1 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване се проведе на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

Изказаха се Elżbieta Katarzyna Łukacijewska относно организирането на гласуването и Kosma Złotowski, от името на групата ECR, с искане за отлагане на гласуването в съответствие с член 190 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (290 гласа „за“, 312 гласа „против“, 21 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0339)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Maria Grapini относно провеждането на гласуването.

Преди гласуването на изменение 261, Председателят по въпроса за гласуване „ан блок“, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts и Richard Corbett.

С електронно гласуване (454 гласа „за“, 144 гласа „против“, 24 гласа „въздържал се“) Парламентът даде своето одобрение за гласуване „ан блок“.

Dobromir Sośnierz и Marek Jurek, преди гласуването на блок Г.


6.8. Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.2 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване беше проведено на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0340)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Richard Sulík, преди гласуването на блок A.


6.9. Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.3 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване беше проведено на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0341)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Tomáš Zdechovský, преди гласуването на блок A.


6.10. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0342)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.11. Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0343)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.12. Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 17 януари 2019 г. (точка 10.7 от протокола от 17.1.2019 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0344)

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0344)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Sandra Kalniete.


6.13. Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

Изказаха се Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Gérard Deprez (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (271 гласа „за“, 312 гласа „против“, 39 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0345)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.14. Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0346)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.15. Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0347)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.16. Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

Изказаха се Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и David Casa (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (126 гласа „за“, 470 гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0348)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.17. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

Разискването се състоя на 16 януари 2019 г. (точка 29 от протокола от 16.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 17 януари 2019 г. (точка 10.8 от протокола от 17.1.2019 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0349)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.18. Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

Разискването се състоя на 15 януари 2019 г. (точка 20 от протокола от 15.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 16 януари 2019 г. (точка 12.7 от протокола от 16.1.2019 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0350)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.19. Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 13 февруари 2019 г. (точка 8.3 от протокола от 13.2.2019 г.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0351)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.20. Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0352)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.21. Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0353)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.22. Минимално ниво на обучение на морските лица ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0354)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.23. Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0355)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.24. Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 29 ноември 2018 г. (точка 8.7 от протокола от 29.11.2018 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0356)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Tanja Fajon (докладчик).


6.25. Предложението за резолюция съгласно член 108, параграф 6 с искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността от Claude Moraes и Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисията LIBE и от името на комисията FEMM, с искане за становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на предложенията за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и относно процедурата за това присъединяване (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0357)


6.26. Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (гласуване)

Доклад относно данъчното третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване [2018/2002(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0358)

Последно осъвременяване: 25 юни 2019 г.Правна информация