Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


6.1. Žádost, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity [2018/2268(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0333)


6.2. Žádost, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity [2018/2269(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0334)

Vystoupení

Lampros Fountoulis před hlasováním.


6.3. Žádost, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity [2018/2270(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0335)


6.4. Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterých se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

Vystoupili: Ashley Fox za skupinu ECR, aby požádal o odložení hlasování podle článku 190 jednacího řádu, a Iratxe García Pérez proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 161, proti: 392, zdrželo se: 28).

Vystoupili: Julie Girling jménem poslanců dosahujících přinejmenším nízkou prahovou hodnotu s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a Esteban González Pons proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 230, proti: 354, zdrželo se: 25).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0336)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.5. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0337)


6.6. Nakládání s odpady (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 216 odst. 2 jednacího řádu předložila Cecilia Wikström za výbor PETI, o nakládání s odpady (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0338)


6.7. Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

První rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 4. července 2018 (bod 9.1 zápisu ze dne 4.7.2018).
Druhá rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 8 zápisu ze dne 27.3.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

Vystoupili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska k organizaci hlasování a Kosma Złotowski za skupinu ECR, aby požádal o odložení hlasování podle článku 190 jednacího řádu.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 290, proti: 312, zdrželo se: 21).

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0339)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Maria Grapini k průběhu hlasování.

Před hlasováním o pn. 261 předsedající ve věci hlasování najednou, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts a Richard Corbett.

Parlament EH souhlasil s hlasováním najednou (pro: 454, proti: 144, zdrželo se: 24).

Dobromir Sośnierz a Marek Jurek před hlasováním o svazku D.


6.8. Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

První rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 4. července 2018 (bod 9.2 zápisu ze dne 4.7.2018).
Druhá rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 8 zápisu ze dne 27.3.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0340)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Richard Sulík před hlasováním o svazku A.


6.9. Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

První rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 4. července 2018 (bod 9.3 zápisu ze dne 4.7.2018).
Druhá rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 8 zápisu ze dne 27.3.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0341)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Tomáš Zdechovský před hlasováním o svazku A.


6.10. Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0342)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.11. Evropský námořní a rybářský fond ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0343)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.12. Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 17. ledna 2019 (bod 10.7 zápisu ze dne 17.1.2019).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0344)

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0344)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Sandra Kalniete.


6.13. Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

Vystoupili: Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a Gérard Deprez (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 271, proti: 312, zdrželo se: 39).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0345)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.14. Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0346)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.15. Celoevropský osobní penzijní produkt ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0347)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.16. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: David Casa (A8-0270/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

Vystoupili: Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a David Casa (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 126, proti: 470, zdrželo se: 18).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0348)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.17. Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

Rozprava se konala dne 16. ledna 2019 (bod 29 zápisu ze dne 16.1.2019).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 17. ledna 2019 (bod 10.8 zápisu ze dne 17.1.2019).

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0349)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.18. Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

Rozprava se konala dne 15. ledna 2019 (bod 20 zápisu ze dne 15.1.2019).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 16. ledna 2019 (bod 12.7 zápisu ze dne 16.1.2019).

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0350)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.19. Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 13. února 2019 (bod 8.3 zápisu ze dne 13.2.2019).

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2019)0351)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.20. Opakované použití informací veřejného sektoru ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0352)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.21. Víceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0353)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.22. Minimální úroveň výcviku námořníků ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0354)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.23. Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0355)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.24. Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 29. listopadu 2018 (bod 8.7 zápisu ze dne 29.11.2018).

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0356)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Tanja Fajon (zpravodajka).


6.25. Žádost o posudek Soudního dvora vztahující se k přistoupení EU k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu předložili Claude Moraes a Vilija Blinkevičiūtė za výbor LIBE a za výbor FEMM, o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhů na přistoupení Evropské unie k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí se Smlouvami a o postupu pro přistoupení k této úmluvě (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0357)


6.26. Zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu (hlasování)

Zpráva o zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu [2018/2002(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0358)

Poslední aktualizace: 25. června 2019Právní upozornění