Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 april 2019 - Brussel

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


6.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios [2018/2268(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0333)


6.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis [2018/2269(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0334)

Het woord werd gevoerd door:

Lampros Fountoulis, vóór de stemming.


6.3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos [2018/2270(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0335)


6.4. Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

Het woord wordt gevoerd door Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, met het verzoek om de stemming uit te stellen overeenkomstig artikel 190 van het Reglement, en Iratxe García Pérez die tegen het verzoek is.

Bij ES (161 voor, 392 tegen, 28 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt gevoerd door Julie Girling, namens leden die ten minste de lage drempel bereiken, met het verzoek om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopige akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Esteban González Pons, die tegen het verzoek is.

Bij ES (230 voor, 354 tegen, 25 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0336)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.5. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0337)


6.6. Afvalbeheer (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 216, lid 2, van het Reglement, door Cecilia Wikström, namens de commissie PETI, over afvalbeheer (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0338)


6.7. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018 (punt 18 van de notulen van 3.7.2018).
De zaak is op 4 juli 2018 terugverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 9.1 van de notulen van 4.7.2018).
Een tweede debat heeft plaatsgevonden op 27 maart 2019 (punt 8 van de notulen van 27.3.2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, over de wijze waarop de stemming wordt gehouden, en Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, met het verzoek om de stemming uit te stellen overeenkomstig artikel 190 van het Reglement.

Bij ES (290 voor, 312 tegen, 21 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0339)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Maria Grapini over het verloop van de stemming.

De Voorzitter voorafgaand aan de stemming over amendement 261, met de vraag om en bloc te stemmen, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts en Richard Corbett.

Bij ES (454 voor, 144 tegen, 24 onthoudingen) stemt het Parlement ermee in om en bloc te stemmen.

Dobromir Sośnierz en Marek Jurek, voorafgaand aan de stemming over blok D.


6.8. Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018 (punt 18 van de notulen van 3.7.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 4 juli 2018 (punt 9.2 van de notulen van 4.7.2018).
Een tweede debat heeft plaatsgevonden op 27 maart 2019 (punt 8 van de notulen van 27.3.2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0340)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Richard Sulík, voorafgaand aan de stemming over blok A.


6.9. Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018 (punt 18 van de notulen van 3.7.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 4 juli 2018 (punt 9.3 van de notulen van 4.7.2018).
Een tweede debat heeft plaatsgevonden op 27 maart 2019 (punt 8 van de notulen van 27.3.2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0341)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Tomáš Zdechovský, voorafgaand aan de stemming over blok A.


6.10. Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0342)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.11. Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0343)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.12. Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019 (punt 10.7 van de notulen van 17.1.2019).

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0344)

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0344)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Sandra Kalniete.


6.13. Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

Het woord wordt gevoerd door Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, met het verzoek om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopige akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Gérard Deprez (rapporteur), die tegen het verzoek is.

Bij HS (271 voor, 312 tegen, 39 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0345)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.14. Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0346)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.15. Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0347)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.16. Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: David Casa (A8-0270/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

Het woord wordt gevoerd door Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, met het verzoek om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopige akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en David Casa (rapporteur), die tegen het verzoek is.

Bij HS (126 voor, 470 tegen, 18 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0348)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.17. Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

Het debat heeft plaatsgevonden op16 januari 2019 (punt 29 van de notulen van 16.1.2019).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 17 januari 2019 (punt 10.8 van de notulen van 17.1.2019).

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0349)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.18. Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

Het debat heeft plaatsgevonden op 15 januari 2019 (punt 20 van de notulen van 15.1.2019).
De vraag is op 16 januari 2019 terugverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 12.7 van de notulen van 16.1.2019).

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0350)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.19. Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 13 februari 2019 (punt 8.3 van de notulen van 13.2.2019).

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0351)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.20. Hergebruik van overheidsinformatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0352)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.21. Meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0353)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.22. Minimum opleidingsniveau van zeevarenden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0354)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.23. Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0355)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


6.24. Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 29 november 2018 (punt 8.7 van de notulen van 29.11.2018)

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0356)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Tanja Fajon (rapporteur).


6.25. Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108. lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om een advies in verband met de toetreding van de EU tot het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement, par Claude Moraes en Vilija Blinkevičiūtė, namens de commissie LIBE en namens de commissie FEMM, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen met de voorstellen voor de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en over de procedure voor deze toetreding (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0357)


6.26. Fiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (stemming)

Verslag over de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct [2018/2002(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0358)

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2019Juridische mededeling