Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


6.1. Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity [2018/2268(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0333)


6.2. Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity [2018/2269(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0334)

Vystúpenia:

Lampros Fountoulis pred hlasovaním.


6.3. Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity [2018/2270(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0335)


6.4. Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vystúpili títo poslanci: Ashley Fox v mene skupiny ECR, aby v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku požiadal o odklad hlasovania a Iratxe García Pérez proti žiadosti.

V elektronickom hlasovaní (161 za, 392 proti, 28 sa zdržali hlasovania), Parlament žiadosť zamietol.

Vystúpili títo poslanci: Julie Girling, v mene poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovalo pred predbežnou dohodou, a Esteban González Pons proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 230, proti: 354, zdržali sa hlasovania: 25).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0336)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.5. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0337)


6.6. Nakladanie s odpadmi (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 216 ods. 2, predložila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, o nakladaní s odpadom (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0338)


6.7. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania 4. júla 2018 (bod 9.1 zápisnice zo dňa 4.7.2018).
Druhá rozprava sa uskutočnila 27. marca 2019 (bod 8 zápisnice zo dňa 27.3.2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o organizácii hlasovania a Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, aby v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku požiadal o odklad hlasovania.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 290, proti: 312, zdržali sa hlasovania: 21).

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0339)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Maria Grapini o priebehu hlasovania.

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu 261 predseda o otázke spoločného hlasovania, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts a Richard Corbett.

V elektronickom hlasovaní (454 za, 144 proti, 24 sa zdržali hlasovania) Parlament udelil súhlas so spoločným hlasovaním.

Dobromir Sośnierz a Marek Jurek, pred hlasovaním o bloku D.


6.8. Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru 4. júla 2018 (bod 9.2 zápisnice zo dňa 4.7.2018).
Druhá rozprava sa uskutočnila 27. marca 2019 (bod 8 zápisnice zo dňa 27.3.2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0340)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Richard Sulík pred hlasovaním o bloku A.


6.9. Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru 4. júla 2018 (bod 9.3 zápisnice zo dňa 4.7.2018).
Druhá rozprava sa uskutočnila 27. marca 2019 (bod 8 zápisnice zo dňa 27.3.2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0341)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Tomáš Zdechovský pred hlasovaním o bloku A.


6.10. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0342)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.11. Európsky námorný a rybársky fond ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0343)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.12. Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 17. januára 2019 (bod 10.7 zápisnice zo dňa 17.1.2019).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0344)

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0344)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Sandra Kalniete.


6.13. Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom uplatňujúcim svoje právo na voľný pohyb [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

Vystúpili títo poslanci: Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovalo pred predbežnou dohodou, a Gérard Deprez (spravodajca) proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 271, proti: 312, zdržali sa hlasovania: 39).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0345)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.14. Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0346)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.15. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0347)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.16. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: David Casa (A8-0270/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

Vystúpili Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovalo pred predbežnou dohodou, a David Casa (spravodajca) proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 126, proti: 470, zdržali sa hlasovania: 18).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0348)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.17. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

Rozprava sa uskutočnila16. januára 2019 (bod 29 zápisnice zo dňa 16.1.2019).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru
17. januára 2019 (bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.1.2019).

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0349)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.18. Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

Rozprava sa uskutočnila15. januára 2019 (bod 20 zápisnice zo dňa 15.1.2019).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku 16. januára 2019 vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania (bod 12.7 zápisnice zo dňa 16.1.2019).

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0350)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.19. Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru 13. februára 2019 (bod 8.3 zápisnice zo dňa 13.2.2019).

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0351)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.20. Opakované použitie informácií verejného sektora ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0352)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.21. Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0353)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.22. Minimálna úroveň prípravy námorníkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0354)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.23. Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0355)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.24. Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru 29. novembra 2018 (bod 8.7 zápisnice zo dňa 29.11.2018)

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0356)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Tanja Fajon (spravodajkyňa).


6.25. Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku predložili Claude Moraes a Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru LIBE a v mene výboru FEMM, o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu návrhov na pristúpenie Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a o postupe pristúpenia so zmluvami (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0357)


6.26. Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (hlasovanie)

Správa o daňovom zaobchádzaní s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu [2018/2002(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0358)

Posledná úprava: 25. júna 2019Právne oznámenie