Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (debata)
 3.Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 6.Głosowanie
  6.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa (głosowanie)
  6.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa (głosowanie)
  6.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa (głosowanie)
  6.4.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  6.5.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  6.6.Gospodarowanie odpadami (głosowanie)
  6.7.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  6.8.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)
  6.9.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  6.10.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  6.11.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie)
  6.12.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)
  6.13.Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I (głosowanie)
  6.14.Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I (głosowanie)
  6.15.Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (głosowanie)
  6.16.Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (głosowanie)
  6.17.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)
  6.18.Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)
  6.19.Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)
  6.20.Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  6.21.Wieloletni plan odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego ***I (głosowanie)
  6.22.Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy ***I (głosowanie)
  6.23.Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 ***I (głosowanie)
  6.24.Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I (głosowanie)
  6.25.Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)
  6.26.Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 8.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 9.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 10.Składanie dokumentów
 11.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Zamknięcie posiedzenia
 14.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (163 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (58 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (73 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (93 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (132 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (283 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (70 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (342 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (731 kb)
Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019Informacja prawna