Seznam 
Zápis
PDF 274kWORD 73k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - BruselKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Celoevropský osobní penzijní produkt ***I (rozprava)
 3.Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ***I (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 6.Hlasování
  6.1.Žádost, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity (hlasování)
  6.2.Žádost, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity (hlasování)
  6.3.Žádost, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity (hlasování)
  6.4.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  6.5.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  6.6.Nakládání s odpady (hlasování)
  6.7.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  6.8.Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)
  6.9.Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  6.10.Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)
  6.11.Evropský námořní a rybářský fond ***I (hlasování)
  6.12.Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I (hlasování)
  6.13.Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie ***I (hlasování)
  6.14.Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ***I (hlasování)
  6.15.Celoevropský osobní penzijní produkt ***I (hlasování)
  6.16.Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ***I (hlasování)
  6.17.Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (hlasování)
  6.18.Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (hlasování)
  6.19.Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I (hlasování)
  6.20.Opakované použití informací veřejného sektoru ***I (hlasování)
  6.21.Víceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři ***I (hlasování)
  6.22.Minimální úroveň výcviku námořníků ***I (hlasování)
  6.23.Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 ***I (hlasování)
  6.24.Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I (hlasování)
  6.25.Žádost o posudek Soudního dvora vztahující se k přistoupení EU k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (hlasování)
  6.26.Zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 10.Předložení dokumentů
 11.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 12.Termín příštího dílčího zasedání
 13.Ukončení denního zasedání
 14.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Celoevropský osobní penzijní produkt ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld uvedla zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Heinz K. Becker (zpravodaj výboru EMPL), Birgit Collin-Langen (zpravodajka výboru IMCO), Brian Hayes za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda a Paul Tang.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva a Maria Lidia Senra Rodríguez.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Sophia in 't Veld.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.15 zápisu ze dne 4.4.2019.


3. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa uvedl zprávu.

Vystoupila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (zpravodajka výboru FEMM).

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Elisabeth Morin-Chartier za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc a Enrique Calvet Chambon.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen a Siôn Simon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda a Nicola Caputo.

Vystoupili: Marianne Thyssen a David Casa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.16 zápisu ze dne 4.4.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:34 před zahájením hlasování.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:00.


5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)

Předsedající vystoupil s tímto sdělením:

—   doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) bylo oznámeno na včerejším plenárním zasedání konaném ve středu 3. dubna 2019 (bod 6 zápisu ze dne 3.4.2019);

—   doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) bylo oznámeno na včerejším plenárním zasedání konaném ve středu 3. dubna 2019 (bod 6 zápisu ze dne 3.4.2019).

Ve stanovené lhůtě nebyla vyslovena žádná námitka.

Doporučení se tudíž považují za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na tomto denním zasedání.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


6.1. Žádost, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity [2018/2268(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0333)


6.2. Žádost, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity [2018/2269(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0334)

Vystoupení

Lampros Fountoulis před hlasováním.


6.3. Žádost, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity [2018/2270(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0335)


6.4. Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterých se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

Vystoupili: Ashley Fox za skupinu ECR, aby požádal o odložení hlasování podle článku 190 jednacího řádu, a Iratxe García Pérez proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 161, proti: 392, zdrželo se: 28).

Vystoupili: Julie Girling jménem poslanců dosahujících přinejmenším nízkou prahovou hodnotu s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a Esteban González Pons proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 230, proti: 354, zdrželo se: 25).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0336)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.5. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0337)


6.6. Nakládání s odpady (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 216 odst. 2 jednacího řádu předložila Cecilia Wikström za výbor PETI, o nakládání s odpady (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0338)


6.7. Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

První rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 4. července 2018 (bod 9.1 zápisu ze dne 4.7.2018).
Druhá rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 8 zápisu ze dne 27.3.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

Vystoupili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska k organizaci hlasování a Kosma Złotowski za skupinu ECR, aby požádal o odložení hlasování podle článku 190 jednacího řádu.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 290, proti: 312, zdrželo se: 21).

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0339)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Maria Grapini k průběhu hlasování.

Před hlasováním o pn. 261 předsedající ve věci hlasování najednou, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts a Richard Corbett.

Parlament EH souhlasil s hlasováním najednou (pro: 454, proti: 144, zdrželo se: 24).

Dobromir Sośnierz a Marek Jurek před hlasováním o svazku D.


6.8. Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

První rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 4. července 2018 (bod 9.2 zápisu ze dne 4.7.2018).
Druhá rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 8 zápisu ze dne 27.3.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0340)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Richard Sulík před hlasováním o svazku A.


6.9. Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

První rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 4. července 2018 (bod 9.3 zápisu ze dne 4.7.2018).
Druhá rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 8 zápisu ze dne 27.3.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0341)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Tomáš Zdechovský před hlasováním o svazku A.


6.10. Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0342)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.11. Evropský námořní a rybářský fond ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0343)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.12. Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 17. ledna 2019 (bod 10.7 zápisu ze dne 17.1.2019).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0344)

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0344)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Sandra Kalniete.


6.13. Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

Vystoupili: Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a Gérard Deprez (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 271, proti: 312, zdrželo se: 39).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0345)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.14. Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0346)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.15. Celoevropský osobní penzijní produkt ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0347)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.16. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: David Casa (A8-0270/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

Vystoupili: Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a David Casa (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 126, proti: 470, zdrželo se: 18).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0348)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.17. Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

Rozprava se konala dne 16. ledna 2019 (bod 29 zápisu ze dne 16.1.2019).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 17. ledna 2019 (bod 10.8 zápisu ze dne 17.1.2019).

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0349)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.18. Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

Rozprava se konala dne 15. ledna 2019 (bod 20 zápisu ze dne 15.1.2019).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 16. ledna 2019 (bod 12.7 zápisu ze dne 16.1.2019).

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0350)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.19. Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 13. února 2019 (bod 8.3 zápisu ze dne 13.2.2019).

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2019)0351)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.20. Opakované použití informací veřejného sektoru ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0352)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.21. Víceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0353)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.22. Minimální úroveň výcviku námořníků ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0354)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.23. Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0355)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


6.24. Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 29. listopadu 2018 (bod 8.7 zápisu ze dne 29.11.2018).

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0356)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Tanja Fajon (zpravodajka).


6.25. Žádost o posudek Soudního dvora vztahující se k přistoupení EU k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu předložili Claude Moraes a Vilija Blinkevičiūtė za výbor LIBE a za výbor FEMM, o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhů na přistoupení Evropské unie k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí se Smlouvami a o postupu pro přistoupení k této úmluvě (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0357)


6.26. Zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu (hlasování)

Zpráva o zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu [2018/2002(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0358)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

zpráva Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

zpráva Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews a Stanislav Polčák

zpráva Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Seán Kelly

zpráva Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz a Seán Kelly

zpráva Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

zpráva Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews a Alex Mayer

zpráva Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Jiří Pospíšil

zpráva Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


9. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie - část II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie - část I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (článek 39 jednacího řádu)


10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh prováděcí rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) poslanci

- Piernicola Pedicini. Návrh usnesení o podpoře usnesení nazvaného „posílení transparentnosti trhů s léky, očkovacími látkami a dalšími technologiemi spojenými se zdravím“ ze strany EU a členských států na 72. plenárním zasedání Světové zdravotnické organizace (WHO) (B8-0211/2019)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře italského odvětví drůbeže (B8-0213/2019)

předáno

příslušný výbor :

AGRI


11. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu budou zápisy ze včerejšího a dnešního denního zasedání předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


12. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 15. do 18. dubna 2019.


13. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 12:53.


14. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Poslední aktualizace: 25. června 2019Právní upozornění