Rodyklė 
Protokolas
PDF 280kWORD 74k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - BriuselisGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Visos Europos asmeninės pensijos produktas ***I (diskusijos)
 3.Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ***I (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (tolesni veiksmai)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Prašymas atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą (balsavimas)
  6.2.Prašymas atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą (balsavimas)
  6.3.Prašymas atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą (balsavimas)
  6.4.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  6.5.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)
  6.6.Atliekų tvarkymas (balsavimas)
  6.7.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I (balsavimas)
  6.8.Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I (balsavimas)
  6.9.Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (balsavimas)
  6.10.Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)
  6.11.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (balsavimas)
  6.12.Daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas ***I (balsavimas)
  6.13.Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas ***I (balsavimas)
  6.14.Kelių infrastruktūros saugumo valdymas ***I (balsavimas)
  6.15.Visos Europos asmeninės pensijos produktas ***I (balsavimas)
  6.16.Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ***I (balsavimas)
  6.17.Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I (balsavimas)
  6.18.„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (balsavimas)
  6.19.Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I (balsavimas)
  6.20.Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas ***I (balsavimas)
  6.21.Daugiametis Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo planas ***I (balsavimas)
  6.22.Minimalus jūrininkų rengimas ***I (balsavimas)
  6.23.2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas ***I (balsavimas)
  6.24.Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas ***I (balsavimas)
  6.25.Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuriuo pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį siekiama prašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES prisijungimo prie Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)
  6.26.Pensijos produktų, įskaitant visos Europos asmeninės pensijos produktą, apmokestinimo tvarka (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 10.Gauti dokumentai
 11.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 12.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 13.Posėdžio pabaiga
 14.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Visos Europos asmeninės pensijos produktas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Heinz K. Becker (EMPL komiteto nuomonės referentas), Birgit Collin-Langen (IMCO komiteto nuomonės referentė), Brian Hayes PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sven Giegold), Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Arena), Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda ir Paul Tang.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva ir Maria Lidia Senra Rodríguez.

Kalbėjo Jyrki Katainen ir Sophia in 't Veld.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 04 protokolo 6.15 punktas


3. Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa pristatė pranešimą.

Kalbėjo Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Elisabeth Morin-Chartier PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc ir Enrique Calvet Chambon.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen ir Siôn Simon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir David Casa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 04 protokolo 6.16 punktas

(Posėdis sustabdytas 10.34 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.00 val.


5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas informavo, kad:

—   vakar, 2019 m. balandžio 3 d. posėdyje buvo pranešta apie ECON komiteto rekomendaciją neprieštarauti 2019 m. kovo 28 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl datos, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) (2019 04 03 protokolo 6 punktas);

—   vakar, 2019 m. balandžio 3 d. posėdyje buvo pranešta apie ECON komiteto rekomendaciją neprieštarauti 2019 m. kovo 28 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) (2019 04 03 protokolo 6 punktas).

Per nustatytą terminą nebuvo pareikšta prieštaravimų rekomendacijoms.

Todėl šios rekomendacijos laikomos patvirtintomis ir bus paskelbtos šios dienos posėdžio „Priimtuose tekstuose“.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


6.1. Prašymas atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą [2018/2268(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0333)


6.2. Prašymas atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą [2018/2269(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0334)

Kalbėjo:

Lampros Fountoulis prieš balsavimą.


6.3. Prašymas atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą [2018/2270(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0335)


6.4. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

Kalbėjo Ashley Fox ECR frakcijos vardu, jis paprašė atidėti balsavimą remiantis Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsniu, ir Iratxe García Pérez – paprieštaravo prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (161 balsavo už, 392 – pieš, 28 susilaikė) atmetė prašymą.

Kalbėjo Julie Girling ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus vardu, ji paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš preliminarų susitarimą, ir Esteban González Pons – paprieštaravo prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (230 balsavo už, 354 – prieš, 25 susilaikė) atmetė prašymą.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0336)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.5. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0337)


6.6. Atliekų tvarkymas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 2 dalį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardudėl atliekų tvarkymo (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0338)


6.7. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 18 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui tarpinstitucinėms deryboms 2018 m. liepos 4 d. (2018 07 04 protokolo 9.1 punktas).
Antra diskusija įvyko 2019 m. kovo 27 d. (2019 03 27 protokolo 8 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

Kalbėjo Elżbieta Katarzyna Łukacijewska dėl balsavimo organizavimo ir Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, jis paprašė atidėti balsavimą remiantis Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsniu.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (290 balsavo už, 312 – prieš, 21 susilaikė) atmetė prašymą.

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0339)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Maria Grapini dėl balsavimo eigos.

Prieš balsavimą dėl 261 pakeitimo kalbėjo Pirmininkas dėl balsavimo dėl kelių pakeitimų vienu metu, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts ir Richard Corbett.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (454 balsavo už, 144 – prieš, 24 susilaikė) pritarė tam, kad būtų balsuojama dėl kelių pakeitimų vienu metu.

Dobromir Sośnierz ir Marek Jurek prieš balsuojant dėl kelių pakeitimų iškart (D paketo).


6.8. Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 18 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. liepos 4 d. (2018 07 04 protokolo 9.2 punktas).
Antra diskusija įvyko 2019 m. kovo 27 d. (2019 03 27 protokolo 8 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0340)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Richard Sulík prieš balsavimą dėl A paketo.


6.9. Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 18 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. liepos 4 d. (2018 07 04 protokolo 9.3 punktas).
Antra diskusija įvyko 2019 m. kovo 27 d. (2019 03 27 protokolo 8 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0341)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Tomáš Zdechovský prieš balsavimą dėl A paketo.


6.10. Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0342)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.11. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0343)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.12. Daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas įvyko 2019 m. sausio 17 d. (2019 01 17 protokolo 10.7 punktas).

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0344)

BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0344)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Sandra Kalniete.


6.13. Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

Kalbėjo Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, ji paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš preliminarų susitarimą, ir Gérard Deprez (pranešėjas), jis paprieštaravo prašymui.

Po vardinio balsavimo (271 už, 312 prieš, 39 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0345)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.14. Kelių infrastruktūros saugumo valdymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0346)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.15. Visos Europos asmeninės pensijos produktas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0347)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.16. Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: David Casa (A8-0270/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

Kalbėjo Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, ji paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš preliminarų susitarimą, ir David Casa (pranešėjas), jis paprieštaravo prašymui.

Po vardinio balsavimo (126 už, 470 prieš, 18 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0348)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.17. Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

Diskusijos vyko 2019 m. sausio 16 d. (2019 01 16 protokolo 29 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. sausio 17 d. (2019 01 17 protokolo 10.8 punktas).

PIRMOJO SVARSTYMO PABAIGA

Patvirtinta (P8_TA(2019)0349)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.18. „Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo+“ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

Diskusijos vyko 2019 m. sausio 15 d. (2019 01 15 protokolo 20 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui tarpinstitucinėms deryboms 2019 m. sausio 16 d. (2019 01 16 protokolo 12.7 punktas).

PIRMOJO SVARSTYMO PABAIGA

Patvirtinta (P8_TA(2019)0350)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.19. Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. vasario 13 d. (2019 02 13 protokolo 8.3 punktas).

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0351)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.20. Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0352)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.21. Daugiametis Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0353)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.22. Minimalus jūrininkų rengimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva 2005/45/EB [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0354)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.23. 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0355)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


6.24. Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. lapkričio 29 d. (2018 11 29 protokolo 8.7 punktas)

PIRMOJO SVARSTYMO PABAIGA

Patvirtinta (P8_TA(2019)0356)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Tanja Fajon (pranešėja).


6.25. Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuriuo pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį siekiama prašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES prisijungimo prie Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį pateikė Claude Moraes ir Vilija Blinkevičiūtė LIBE komiteto vardu ir FEMM komiteto vardu, kuriuo prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar pasiūlymai dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo suderinami su Sutarčių nuostatomis, ir dėl prisijungimo prie šios konvencijos procedūros (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0357)


6.26. Pensijos produktų, įskaitant visos Europos asmeninės pensijos produktą, apmokestinimo tvarka (balsavimas)

Pranešimas dėl asmeninės pensijos produktų, tarp jų ir visos Europos asmeninės pensijos produkto, apmokestinimo tvarkos [2018/2002(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0358)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ir Daniel Hannan

Pranešimas: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Seán Kelly

Pranešimas: Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz ir Seán Kelly

Pranešimas: Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil ir Seán Kelly

Pranešimas: Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews ir Alex Mayer

Pranešimas: Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


9. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių. – II dalis (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių - I dalis (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)


10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institcuijų

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžios (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

2) Parlamento narių

- Piernicola Pedicini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir valstybių narių paramos 72-ame PSO plenariniame posėdyje dėl rezoliucijos „Vaistų, vakcinų ir kitų sveikatos technologijų rinkų skaidrumo didinimas“ (B8-0211/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Italijos paukštininkystės sektoriui (B8-0213/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI


11. Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas ir vakarykščio posėdžio protokolas bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


12. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. balandžio 15 d.2019 m. balandžio 18 d..


13. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 12.53 val.


14. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Atnaujinta: 2019 m. birželio 25 d.Teisinis pranešimas