Indekss 
Protokols
PDF 278kWORD 73k
Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis - BriseleGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Viseiropas privāto pensiju produkts ***I (debates)
 3.Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem ***I (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Pieprasījums atcelt Georgios Epitideios imunitāti (balsošana)
  6.2.Pieprasījums atcelt Lampros Fountoulis imunitāti (balsošana)
  6.3.Pieprasījums atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti (balsošana)
  6.4.To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  6.5.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)
  6.6.Atkritumu apsaimniekošana (balsošana)
  6.7.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I (balsošana)
  6.8.Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I (balsošana)
  6.9.Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (balsošana)
  6.10.Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ***I (balsošana)
  6.11.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (balsošana)
  6.12.Daudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā ***I (balsošana)
  6.13.Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana ***I (balsošana)
  6.14.Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība ***I (balsošana)
  6.15.Viseiropas privāto pensiju produkts ***I (balsošana)
  6.16.Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem ***I (balsošana)
  6.17.Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I (balsošana)
  6.18.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I (balsošana)
  6.19.Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai ***I (balsošana)
  6.20.Publiskā sektora informācijas atkalizmantošana ***I (balsošana)
  6.21.Daudzgadu plāns zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā ***I (balsošana)
  6.22.Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis ***I (balsošana)
  6.23.Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam ***I (balsošana)
  6.24.Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ***I (balsošana)
  6.25.Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu ar lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ES pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (balsošana)
  6.26.Privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamais nodokļu režīms (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sēdes slēgšana
 14.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Viseiropas privāto pensiju produkts ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018).

Sophia in 't Veld iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Heinz K. Becker (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Birgit Collin-Langen (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Brian Hayes PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda un Paul Tang.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva un Maria Lidia Senra Rodríguez.

Uzstājās Jyrki Katainen un Sophia in 't Veld.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2019. protokola 6.15. punkts.


3. Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: David Casa (A8-0270/2018).

David Casa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Elisabeth Morin-Chartier PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc un Enrique Calvet Chambon.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen un Siôn Simon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda un Nicola Caputo.

Uzstājās Marianne Thyssen un David Casa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2019. protokola 6.16. punkts.

(Sēde plkst. 10.34 tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11.00.


5. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi)

Sēdes vadītājs nāca klajā ar šādu paziņojumu:

—   par ECON komitejas ieteikumu neizteikt iebildumus pret Komisijas 2019. gada 28. marta deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) tika paziņots iepriekšējās dienas, 2019. gada 3. aprīļa, plenārsēdē (3.4.2019. protokola 6. punkts);

—   par ECON komitejas ieteikumu neizteikt iebildumus pret Komisijas 2019. gada 28. marta deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) tika paziņots iepriekšējās dienas, 2019. gada 3. aprīļa, plenārsēdē (3.4.2019. protokola 6. punkts).

Paredzētajā termiņā neviens iebildums pret šiem ieteikumiem netika izteikts.

Līdz ar to šos ieteikumus uzskata par pieņemtiem, un tos publicēs šīs dienas sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


6.1. Pieprasījums atcelt Georgios Epitideios imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Epitideios imunitāti [2018/2268(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0333).


6.2. Pieprasījums atcelt Lampros Fountoulis imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Lampros Fountoulis imunitāti [2018/2269(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0334).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Lampros Fountoulis.


6.3. Pieprasījums atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti [2018/2270(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0335).


6.4. To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Sergei Stanishev (A8-0047/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

Uzstājās Ashley Fox ECR grupas vārdā, prasot saskaņā ar Reglamenta 190. pantu atlikt balsošanu, un Iratxe García Pérez, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (161 par, 32 pret, 28 atturas).

Uzstājās Julie Girling, to deputātu vārdā, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, prasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu par grozījumiem tiktu balsots pirms balsošanas par provizorisko vienošanos, un Esteban González Pons, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (230 par, 354 pret, 25 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0336).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.5. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0337).


6.6. Atkritumu apsaimniekošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 216. panta 2. punktu iesniedza Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā, par atkritumu apsaimniekošanu (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0338).


6.7. Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 3. jūlijā (3.7.2018. protokola 18. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā 2018. gada 4. jūlijā (4.7.2018. protokola 9.1. punkts).
Otrās debates notika 2019. gada 27. martā (27.3.2019. protokola 8. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, komentējot balsošanas organizēšanu, un Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, prasot saskaņā ar Reglamenta 190. pantu atlikt balsošanu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (290 par, 312 pret, 21 atturas).

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0339).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Maria Grapini, komentējot balsošanas norisi.

Pirms balsošanas par grozījumu Nr. 261 uzstājās sēdes vadītājs attiecībā uz balsošanu kopumā, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts un Richard Corbett.

Elektroniski balsojot, Parlaments deva piekrišanu attiecībā uz balsošanu kopumā (454 par, 144 pret, 24 atturas).

Pirms balsošanas par D bloku uzstājās Dobromir Sośnierz un Marek Jurek.


6.8. Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 3. jūlijā (3.7.2018. protokola 18. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā 2018. gada 4. jūlijā (4.7.2018. protokola 9.2. punkts).
Otrās debates notika 2019. gada 27. martā (27.3.2019. protokola 8. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0340).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par A bloku uzstājās Richard Sulík.


6.9. Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 3. jūlijā (3.7.2018. protokola 18. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā 2018. gada 4. jūlijā (4.7.2018. protokola 9.3. punkts).
Otrās debates notika 2019. gada 27. martā (27.3.2019. protokola 8. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0341).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par A bloku uzstājās Tomáš Zdechovský.


6.10. Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0143/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0342).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.11. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0176/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0343).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.12. Daudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2019. gada 17. janvārī (17.1.2019. protokola 10.7. punkts).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0344).

KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0344).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Uzstājās Sandra Kalniete.


6.13. Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0436/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Uzstājās Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, prasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu par grozījumiem tiktu balsots pirms balsošanas par provizorisko vienošanos, un Gérard Deprez (referents), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (271 par, 312 pret, 39 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0345).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.14. Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Daniela Aiuto (A8-0008/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0346).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.15. Viseiropas privāto pensiju produkts ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0347).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.16. Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: David Casa (A8-0270/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

Uzstājās Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, prasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu par grozījumiem tiktu balsots pirms balsošanas par provizorisko vienošanos, un David Casa (referents), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (126 par, 470 pret, 18 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0348).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.17. Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa (A8-0469/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

Debates notika 2019. gada 16. janvārī (16.1.2019. protokola 29. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā 2019. gada 17. janvārī (17.1.2019. protokola 10.8. punkts).

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0349).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.18. Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

Debates notika 2019. gada 15. janvārī.
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums 2019. gada 16. janvārī tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (16.1.2019. protokola 12.7. punkts).

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0350).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.19. Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Kay Swinburne (A8-0010/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā 2019. gada 13. februārī (13.2.2019. protokola 8.3. punkts).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0351).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.20. Publiskā sektora informācijas atkalizmantošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0352).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.21. Daudzgadu plāns zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Marco Affronte (A8-0389/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0353).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.22. Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0354).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.23. Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0355).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


6.24. Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, groza Regulu (ES) 2016/399 [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A8-0356/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā 2018. gada 29. novembrī (29.11.2018. protokola 8.7. punkts).

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0356).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Tanja Fajon (referente).


6.25. Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu ar lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ES pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu iesniedza Claude Moraes un Vilija Blinkevičiūtė attiecīgi LIBE komitejas vārdā un FEMM komitejas vārdā, par lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ES pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0357).


6.26. Privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamais nodokļu režīms (balsošana)

Ziņojums par privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamo nodokļu režīmu [2018/2002(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0358).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Merja Kyllönen ziņojums - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins un Daniel Hannan

Wim van de Camp ziņojums - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins un Stanislav Polčák

Ismail Ertug ziņojums - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews un Stanislav Polčák

Jerzy Buzek ziņojums - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Seán Kelly

Gabriel Mato ziņojums - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz un Seán Kelly

Gérard Deprez ziņojums - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil un Seán Kelly

Daniela Aiuto ziņojums - A8-0008/2019
Rupert Matthews un Alex Mayer

Sophia in 't Veld ziņojums - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Jiří Pospíšil

Merja Kyllönen ziņojums - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


9. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam — II daļa (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Priekšlikums, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam — I daļa (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (Reglamenta 39. pants)


10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citu iestāžu iesniegti dokumenti

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

2. Deputātu iesniegti dokumenti

- Piernicola Pedicini. Rezolūcijas priekšlikums par ES un dalībvalstu atbalstu PVO 72. plenārsēdē rezolūcijai “Zāļu, vakcīnu un citu veselības tehnoloģiju tirgus pārredzamības uzlabošana” (B8-0211/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par atbalstu Itālijas mājputnu audzēšanas nozarei (B8-0213/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI


11. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


12. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2019. gada 15. aprīļa līdz 2019. gada 18. aprīlim.


13. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 12.53.


14. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums