Index 
Protokoll
PDF 275kWORD 72k
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) ***I (debatt)
 3.Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 6.Omröstning
  6.1.Begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet (omröstning)
  6.2.Begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet (omröstning)
  6.3.Begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet (omröstning)
  6.4.Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  6.5.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  6.6.Avfallshantering (omröstning)
  6.7.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  6.8.Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)
  6.9.Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  6.10.Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (omröstning)
  6.11.Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (omröstning)
  6.12.Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (omröstning)
  6.13.Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (omröstning)
  6.14.Förvaltning av vägars säkerhet ***I (omröstning)
  6.15.En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) ***I (omröstning)
  6.16.Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I (omröstning)
  6.17.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (omröstning)
  6.18.Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (omröstning)
  6.19.Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I (omröstning)
  6.20.Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ***I (omröstning)
  6.21.Flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet ***I (omröstning)
  6.22.Minimikrav på utbildning för sjöfolk ***I (omröstning)
  6.23.Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 ***I (omröstning)
  6.24.Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I (omröstning)
  6.25.Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 med begäran om ett yttrande från domstolen avseende EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (omröstning)
  6.26.Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den paneuropeiska privata pensionsprodukten (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Beslut om vissa dokument
 10.Inkomna dokument
 11.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avslutande av sammanträdet
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Heinz K. Becker, Birgit Collin-Langen (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Birgit Collin-Langen (föredragande av yttrande från utskottet IMCO) Brian Hayes för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda och Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva och Maria Lidia Senra Rodríguez.

Talare: Jyrki Katainen och Sophia in 't Veld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 4.4.2019.


3. Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc och Enrique Calvet Chambon.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen och Siôn Simon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda och Nicola Caputo.

Talare: Marianne Thyssen och David Casa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.16 i protokollet av den 4.4.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.34 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.00.


5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade följande:

—   ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) hade kungjorts i kammaren igår, onsdagen den 3 april 2019 (punkt 6 i protokollet av den 3.4.2019);

—   ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) hade kungjorts i kammaren igår, onsdagen den 3 april 2019 (punkt 6 i protokollet av den 3.4.2019).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den föreskrivna tidsfristen.

Dessa rekommendationer anses följaktligen godkända och kommer att offentliggöras bland antagna texter från plenarsammanträdet i slutet av dagen.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet [2018/2268(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0333)


6.2. Begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet [2018/2269(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0334)

Inlägg:

Lampros Fountoulis före omröstningen.


6.3. Begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet [2018/2270(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0335)


6.4. Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Talare: Ashley Fox för ECR-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp i enlighet med artikel 190 i arbetsordningen, och Iratxe García Pérez som motsattes sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (161 röster för, 392 röster emot, 28 nedlagda röster).

Talare: Julie Girling, för ett antal ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och Esteban González Pons som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (230 röster för, 354 röster emot, 25 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0336)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.5. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0337)


6.6. Avfallshantering (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 216.2 i arbetsordningen av Cecilia Wikström, för utskottet PETI, om avfallshantering (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0338)


6.7. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

En första debatt hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, den 4 juli 2018 (punkt 9.1 i protokollet av den 4.7.2018).
En andra debatt hade ägt rum den 27 mars 2019 (punkt 8 i protokollet av den 27.3.2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Talare: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om organiseringen av omröstningen och Kosma Złotowski för ECR-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp i enlighet med artikel 190 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (290 röster för, 312 röster emot, 21 nedlagda röster).

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0339)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Maria Grapini kommenterade omröstningens utveckling.

Innan omröstningen av artikel 261, kommenterade talmannen frågan om sammanslagen omröstning, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts och Richard Corbett.

Parlamentet godkände att hålla en sammanslagen omröstning genom elektronisk omröstning (454 röster för, 144 röster emot, 24 nedlagda röster).

Dobromir Sośnierz och Marek Jurek, före omröstningen om block D.


6.8. Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

En första debatt hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 4 juli 2018 (punkt 9.2 i protokollet av den 4.7.2018).
En andra debatt hade ägt rum den 27 mars 2019 (punkt 8 i protokollet av den 27.3.2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0340)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Richard Sulík, före omröstningen om block A.


6.9. Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

En första debatt hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 4 juli 2018 (punkt 9.3 i protokollet av den 4.7.2018).
En andra debatt hade ägt rum den 27 mars 2019 (punkt 8 i protokollet av den 27.3.2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0341)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Tomáš Zdechovský, före omröstningen om block A.


6.10. Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0342)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.11. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0343)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.12. Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 17 januari 2019 (punkt 10.7 i protokollet av den 17.1.2019).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0344)

GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0344)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Sandra Kalniete


6.13. Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Talare: Cornelia Ernst, för GUE/NGL-gruppen, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och Gérard Deprez (föredragande), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (271 röster för, 312 röster emot, 39 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0345)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.14. Förvaltning av vägars säkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0346)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.15. En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0347)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.16. Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: David Casa (A8-0270/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Talare: Tania González Peñas, för GUE/NGL-gruppen, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och David Casa (föredragande), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (126 röster för, 470 röster emot, 18 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0348)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.17. Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Debatten hade ägt rum den 16 januari 2019 (punkt 29 i protokollet av den 16.1.2019).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 17 januari 2019 (punkt 10.8 i protokollet av den 17.1.2019).

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0349)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.18. Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

Debatten hade ägt rum den 15 januari 2019 (punkt 20 i protokollet av den 15.1.2019).
Ärendet hade återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen, den 16 januari 2019 (punkt 12.7 i protokollet av den 16.1.2019).

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0350)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.19. Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 13 februari 2019 (punkt 8.3 i protokollet av den 13.2.2019).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0351)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.20. Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0352)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.21. Flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0353)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.22. Minimikrav på utbildning för sjöfolk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0354)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.23. Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0355)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.24. Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 29 november 2018 (punkt 8.7 i protokollet av den 29.11.2018)

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0356)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Tanja Fajon (föredragande).


6.25. Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 med begäran om ett yttrande från domstolen avseende EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen av Claude Moraes och Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet LIBE och för utskottet FEMM, med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida förslagen om Europeiska unionens anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet är förenliga med fördragen, samt om förfarandet för denna anslutning (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0357)


6.26. Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den paneuropeiska privata pensionsprodukten (omröstning)

Betänkande om skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten [2018/2002(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0358)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins och Daniel Hannan

Betänkande Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins och Stanislav Polčák

Betänkande Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews och Stanislav Polčák

Betänkande Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Betänkande Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz och Seán Kelly

Betänkande Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews och Alex Mayer

Betänkande Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Jiří Pospíšil

Betänkande Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


9. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll - del II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från övriga institutioner

- Förslag till Rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

2) från ledamöterna

- Piernicola Pedicini. Förslag till resolution om EU:s och medlemsstaternas stöd vid WHO:s 72:a plenarsammanträde för en resolution om förbättrad insyn på marknader för läkemedel, vaccin och annan hälsorelaterad teknik (B8-0211/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till den italienska fjäderfäsektorn (B8-0213/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI


11. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


12. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 15 april 201918 april 2019.


13. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 12.53.


14. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Senaste uppdatering: 25 juni 2019Rättsligt meddelande