Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Σύνθεση του Σώματος

Ο Ivari Padar εξελέγη βουλευτής στο εθνικό κοινοβούλιο της Εσθονίας, με ισχύ από τις 4 Απριλίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, τα καθήκοντα αυτά είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 4 Απριλίου 2019.

°
° ° °

Οι αρμόδιες εσθονικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Hannes Hanso ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Ivari Padar με ισχύ από τις 4 Απριλίου 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου