Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies on allekirjoittanut seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen (työjärjestyksen 78 artikla):

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISAsta ja tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista sekä asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta (kyberturvallisuusasetus) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista, direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta ja direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille ja asetusten (EY) N:o 443/2009 ja (EU) N:o 510/2011 kumoamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kilpailun turvaamisesta lentoliikenteessä ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus