Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs ir parakstījis šādu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtu aktu (Reglamenta 78. pants):

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Regulu (ES) 2018/1806, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD)).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2019. gada 17. aprīlī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 526/2013 (Kiberdrošības akts) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 443/2009 un Regulu (ES) Nr. 510/2011 (pārstrādāta redakcija) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kultūras priekšmetu ievešanu un importu (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par konkurences aizsardzību gaisa transportā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām, un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/83/EEK (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu ienākumus nenesošiem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums