Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący podpisał następujący akt zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu):

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1806 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 17 kwietnia 2019 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu przejściowego wykorzystywania sposobów innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępująca decyzję Rady 2009/316/WSiSW (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, zmieniająca dyrektywę 2010/65/UE i uchylająca dyrektywę 2000/59/WE (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (wersja przekształcona) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/83/EWG (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1806 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD)).

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna