Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda podpísal tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1806 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (00071/2019/LEX – C8-0156/2019 – 2018/0390(COD))

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 17. apríla 2019 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (prepracované znenie) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne oznámenie