Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen hade undertecknat följande akt som antagits i enlighet med den ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav, med avseende på Förenade kungarikets utträde ur unionen (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 17 april 2019 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av uppgifter om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) samt om ersättande av rådets beslut 2009/316/RIF (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och om ändring av förordning (EU) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (omarbetning) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om införsel och import av kulturföremål (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program och om ändring av rådets direktiv 93/83/EEG (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande