Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS) (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Σύσταση όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης, εκ μέρους της Eurojust, της συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την πρόσβαση στο «Eurodac» για σκοπούς επιβολής του νόμου (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου