Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Neuvoston asetus unionin yleisen talousarvion toteuttamista ja rahoitusta vuonna 2019 koskevista toimenpiteistä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyen (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välisen rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Ivana Maletić tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus