Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų:

- Tarybos reglamentas dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto projekto (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą, projekto (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Viorelį Ştefaną Audito Rūmų nariu (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Ivaną Maletić Audito Rūmų nare (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinis pranešimas