Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Padomes regula par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON komiteja - Referents: Jonás Fernández (A8-0180/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Eleonora Forenza (A8-0186/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI komiteja - Referente: Virginie Rozière (A8-0187/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Christian Ehler (A8-0188/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Jozo Radoš (A8-0191/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0192/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Daniel Dalton (A8-0193/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Viorel Ştefan par Revīzijas palātas locekli (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0194/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Ivana Maletić par Revīzijas palātas locekli (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0195/2019).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0196/2019).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG komiteja - Referents: Jean Arthuis (A8-0197/2019).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums