Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Rozporządzenie Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Viorela Ştefana na członka Trybunału Obrachunkowego (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie nominacji Ivany Maletić na członka Trybunału Obrachunkowego (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna