Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Betänkande om utnämning av Viorel Ştefan till ledamot av revisionsrätten (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Betänkande om utnämning av Ivana Maletić till ledamot av revisionsrätten (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till om rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Rekommendation om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande