Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

13. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2019. gada aprīļa otrās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 637.987/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Otrdiena

Vienojoties ar politiskajām grupām, sēdes vadītājs ierosināja Padomes un Komisijas paziņojumus par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības pārcelt no trešdienas uz otrdienas rītu, iekļaujot tos darba kārtībā kā pirmo punktu (PDOJ 129. punkts).

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

°
° ° °

Uzstājās Thomas Waitz.

Pirmdiena

ECR grupas pieprasījums darba kārtībā pirms punkta “Vienu minūti ilgas uzstāšanās” iekļaut Komisijas paziņojumu par 1914.–1923. gada Pontas grieķu genocīda atzīšanu. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi.

Uzstājās Notis Marias ECR grupas vārdā, lai pamatotu pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (79 par, 199 pret, 18 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums darba kārtībā kopā ar debatēm par Virginie Rozière ziņojumu “To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem” (A8-0398/2018) (PDOJ 55. punkts)) iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par trauksmes cēlēju tiesību un integritātes apdraudējumu - Julian Assange lieta.

Uzstājās Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, pieprasot debates par Julian Assange lietu rīkot atsevišķi nākamajā dienā, proti, otrdien, un Javier Nart, iebilstot pret GUE/NGL grupas pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (40 par, 260 pret, 12 atturas).

Otrdiena

PPE grupas pieprasījums par to, lai no darba kārtības tiktu svītrota balsošana par Ingeborg Grässle ziņojumu par OLAF veikto izmeklēšanu un sadarbību ar Eiropas Prokuratūru (A8-0179/2019) (PDOJ 16. punkts).

Uzstājās Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Arndt Kohn, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (128 par, 178 pret, 10 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā trešo punktu iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu “ASV lēmums atzīt Golānas augstieni par Izraēlas teritoriju un iespējamā Rietumkrasta apmetņu aneksija”.

Uzstājās Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (168 par, 135 pret, 6 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par stāvokli Sudānā bez rezolūcijas priekšlikuma iesniegšanas.

Uzstājās João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Victor Boştinaru, iebilstot pret to.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Verts/ALE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Padomes un Komisijas paziņojumus par Julian Assange iespējamo izdošanu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (140 par, 123 pret, 40 atturas).

Trešdiena

S&D grupas piepasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut debates par Guillaume Balas ziņojumu par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordināciju (A8-0386/2018).

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Sven Schulze, iebilstot pret to, Guillaume Balas un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (151 par, 148 pret, 5 atturas).

Sēde līdz ar to sāksies plkst. 8.30.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

Grozījumi: otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, plkst. 10.00.

Pieprasījumi balsot pa daļām un atsevišķi: trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, plkst. 16.00.

Balsošana notiks ceturtdien.

EFDD grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Padomes un Komisijas paziņojumus par universālu digitālo identitāti – visu Eiropas pilsoņu pamattiesībām. Debates tiks slēgtas, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsos ceturtdien.

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (20 par, 249 pret, 18 atturas).

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Virginie Rozière.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums