Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0361(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0216/2018

Debaty :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0371

Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

17. Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I - Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0242/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału [COM(2016)0854 – C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0243/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmieniającej dyrektywę 98/26/WE, dyrektywę 2002/47/WE, dyrektywę 2012/30/UE, dyrektywę 2011/35/UE, dyrektywę 2005/56/WE, dyrektywę 2004/25/WE oraz dyrektywę 2007/36/WE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon i Gunnar Hökmark przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Sirpa Pietikäinen, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Paul Tang, również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, Joachim Starbatty i Miguel Viegas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Nicola Caputo.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark i Peter Simon (wszyscy również w sprawie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 16.4.2019, pkt 8.12 protokołu z dnia 16.4.2019, pkt 8.13 protokołu z dnia 16.4.2019 i pkt 8.14 protokołu z dnia 16.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna