Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0011/2019

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0375

Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

19. Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I - Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I - Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент (EC) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas и Pervenche Berès представиха докладите.

Изказаха се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) и Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията AFCO), Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, и Paul Tang.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Othmar Karas и Pervenche Berès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 16.4.2019 г, точка 8.17 от протокола от 16.4.2019 г и точка 8.18 от протокола от 16.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация