Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0232(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0011/2019

Debaty :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0375

Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

19. Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I - Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I - Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym; i dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas i Pervenche Berès przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) i Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE i Paul Tang.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis, Othmar Karas i Pervenche Berès.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.16 protokołu z dnia 16.4.2019, pkt 8.17 protokołu z dnia 16.4.2019 i pkt 8.18 protokołu z dnia 16.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna