Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0232(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0011/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0375

Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

19. Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I - Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I - Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas a Pervenche Berès uviedli svoje správy

Vystúpili: Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) a Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE a Paul Tang.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas a Pervenche Berès.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.16 zápisnice zo dňa 16.4.2019, bod 8.17 zápisnice zo dňa 16.4.2019 a bod 8.18 zápisnice zo dňa 16.4.2019.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne oznámenie